Services - 35948-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ostrów Wielkopolski: Refuse transport services

2022/S 015-035948

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
National registration number: 30201714200000
Postal address: ul. Staroprzygodzka 121
Town: Ostrów Wielkopolski
NUTS code: PL416 Kaliski
Postal code: 63-400
Country: Poland
Contact person: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Telephone: +48 625033700
Fax: +48 627375826
Internet address(es):
Main address: www.rzzo.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

Reference number: RZZO/DA/2022/02
II.1.2)Main CPV code
90512000 Refuse transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

1. Odpady będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luźnej.

2. Zamawiający zastrzega że w swoim składzie odpad zawierać może worki z tworzywa sztucznego – system zbiórki odpadu u źródła (workowy, pojemniki).

3. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów.

4. Ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy wyniesie w przybliżeniu 1350 Mg.

5. Wykonawca zrealizuje usługę odbioru odpadów za pomocą własnych środków transportu w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00.

...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zaproszenia do negocjacji.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 553 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Odpady o kodzie 20 02 01 będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luźnej. Zamawiający zastrzega że w swoim składzie odpad zawierać może worki z tworzywa sztucznego – system zbiórki odpadu u źródła (workowy, pojemniki). Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu i ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. Ilość odpadów o kodzie 20 02 01 w okresie obowiązywania umowy wyniesie w przybliżeniu 1350 Mg. Wykonawca zrealizuje usługę odbioru odpadów za pomocą własnych środków transportu w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00. Miejsce odbioru odpadów to Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Odbiór odpadów przez Wykonawcę następować będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca najpóźniej na dzień przed odbiorem odpadów poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie o numerze rejestracyjnym pojazdu, którym transportowane będą odbierane odpady oraz wskaże imię i nazwisko kierowcy tego pojazdu. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego - ładowarka. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów środkiem transportu umożliwiającym załadunek sprzętem Zamawiającego, maksymalna wysokość burty naczepy tira nie przekraczająca 4,2 m, licząc od podłoża. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie za pomocą wagi Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie RZZO. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 20 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo dokumentem WZ. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie Kart Przekazania Odpadu dotyczących rozliczanego miesiąca, oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów. Z chwilą wydania Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. Wykonawca, po przetworzeniu odpadów, przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie zawierające informację na temat nazwy i adresu instalacji, w której przekazane przez Zamawiającego odpady zostały poddane przetworzeniu oraz sposobu (procesu) ich zagospodarowania. Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu do 10 lipca 2022 roku za pierwsze półrocze 2022 roku. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami i wynikające z tego konsekwencje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za działania zaniechania swego personelu oraz podwykonawców, którymi się posłużył do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki z uwagi na spełnienie wszystkich warunków wynikających z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

1. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (oznaczenie sprawy: RZZO/DA/2021/04) i polega na powtórzeniu takich samych usług, tj. na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

2. Od udzielenia zamówienia podstawowego nie minęły 3 lata.

3. Zamówienie będzie powierzone do wykonania Wykonawcy zamówienia podstawowego - dotyczy części I i II (pozostałe części zostały unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp).

4. Udzielenie zamówienia było przewidziane w ramach zamówienia podstawowego jako zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług łącznie do wysokości 100% wartości przedmiotu zamówienia, którą dla części I i II tego zamówienia ustalono na 640.276,00zł.

5. Wartość obecnego zamówienia wynosi 553.500,00zł, co po uwzględnieniu wartości wcześniejszych postępowań w trybie z wolnej ręki, przeprowadzonych z dotychczasowym Wykonawcą (oznaczenie spawy: RZZO/DA/2021/16, wartość zamówienia: 84.000zł.), nie przekracza całkowitej wartości zamówienia podstawowego, w zakresie dotyczącym części I i II.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Town: Kleczew
NUTS code: PL414 Koniński
Postal code: 62-540
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 553 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszwa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp,

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022