Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 359506-2015

Vis forkortet udgave

13/10/2015    S198

Danmark-København: Rengøring

2015/S 198-359506

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Københavns Erhvervsakademi
Postadresse: Guldbergsgade 29N
By: København N
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: ServiceConsult
Att: Finn Buch Petersen
Mailadresse: info@serviceconsult.dk
Telefon: +45 26732385

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kea.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: ServiceConsult
Postadresse: Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Kontaktperson: ServiceConsult
Att: Finn Buch Petersen
Mailadresse: info@serviceconsult.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: ServiceConsult
Postadresse: Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Buch Petersen
Mailadresse: info@serviceconsult.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: ServiceConsult
Postadresse: Klempegårdsvej 40. Nr. Dalby
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Buch Petersen
Mailadresse: info@serviceconsult.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: selvejende uddannelsesinstitution
I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rengørings- og VinduespoleringsService.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 8 individuelle lokaliteter i København og omegn (6 i henholdsvis København N, Ø og NV, 1 i Ballerup og 1 i Hellerup).

NUTS-kode DK011 Byen København,DK012 Københavns omegn

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter daglig intern rengøring på undervisnings-/arbejdsdage og periodisk vinduespolering af Københavns Erhvervsakademis uddannelseslokaliteter og Københavns Erhvervsakademis fællesadministration i København og omegn.
For rengøring skal der afgives tilbud på udførelse efter aktivitetsbaseret rengøring og for vinduespolering skal der afgives tilbud efter en fast poleringsfrekvens.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90910000 Rengøring, 90911300 Vinduespudsning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
De i udbudsbekendtgørelsen anførte værdier er alene vejledende og Københavns Erhvervsakademis forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde ydelser under aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, at der i aftaleperioden kan ske ændringer hvor lokaliteter helt eller delvis udgår, at lokaliteter udvides eller at der eventuelt tilgår nye lokaliteter og efter hvilke vilkår.
Anslået værdi eksklusive moms: 24 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Aftalen indeholder følgende optioner:
1. Københavns Erhvervsakademis kan forlænge aftalen i 1 år. Den maksimale varighed af aftalen er derved 4 år. (»Option 1«).
2. Hvis Københavns Erhvervsakademis ønsker eller får behov for at tilkøbe de i udbudsmaterialet angive yderligere rengørings- eller serviceopgaver, eller hvis Københavns Erhvervsakademis ekstraordinært får behov for yderligere ydelser, kan Københavns Erhvervsakademis anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på timebasis eller på opgavebasis (»Option 2«).
3. Såfremt Københavns Erhvervsakademis bygningsmasse ændres, kan Københavns Erhvervsakademis tilkøbe rengøringsydelser og vinduespoleringsydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet (»Option 3«).
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.1.2016. Færdiggørelse 31.12.2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vindende tilbudsgiver skal stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 000 000 DKK. Anfordringsgarantien skal henstå med det fulde beløb indtil 3 måneder efter aftalens udløb (inkl. eventuel optionsbenyttelse), med mindre Københavns Erhvervsakademis forinden har gjort krav gældende under garantien.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura, f.eks. via NemHandel, jf. lov nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11.3.2011. Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på VIRK.dk Faktura kan tidligst fremsendes, når der er sket korrekt levering i henhold til den bestilling, fakturaen vedrører. Betalingsfristen er 30 kalenderdage efter modtagelse af korrekt udstedt faktura.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis flere virksomheder i forening (sammenslutning/konsortium) tildeles kontrakten, hæfter de pågældende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse over for ordregiver. Virksomhederne skal udpege en fælles befuldmægtiget, som har bemyndigelse til at træffe bindende aftaler på konsortiets vegne.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: For aftalen gælder blandt andet følgende:
1. Udbudsmaterialet indeholder en række bestemmelser og krav, der har til formål at beskytte miljøet og arbejdsmiljøet under aftalens gennemførelse. Disse bestemmelser og krav vedrører blandt andet anvendelse af rengøringsmidler og -metoder.
2. Vindende tilbudsgiver skal på forlangende kunne forevise anmærkningsfri straffeattest for det personale, der skal udføre opgaverne.
3. Vindende tilbudsgiver skal ved udførelse af aftalen og for ydelser omfattet heraf, iagttage ILO konventionerne 29,105, 100,111, C138, 182, 87, 98, 135, 26,131,1,30,155 og 94.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbuddet skal vedlægges:
1. Fuldstændigt navn/firmanavn, CVR-nr. (hvor haves), adresse, telefonnummer, kontaktperson og e-mailadresse på kontaktperson.
2. Kort præsentation af tilbudsgivers virksomhed, herunder gerne ejerforhold, virksomhedstype, virksomhedens primære arbejdsområde og beskrivelse af virksomhedens organisation.
3. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45, stk. 1 og artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f i Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004. Tilbudsgivere, som er omfattet af en af situationerne i artikel 45, stk. 1 eller 45, stk. 2 vil blive udelukket.
Bemærk: Tilbudsgiverne skal til brug for tro og love-erklæringen anvende den skabelon, som udsendes sammen med udbudsmaterialet.
4. Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK. Denne erklæring er en del af tilbudslisten og afgives ved underskrivelse af tilbudslisten.
5. Dokumentation for tilbudsgivers gældende erhvervsansvarsforsikring. Dokumentation skal vedlægges i form af kopi af forsikringspolice eller forsikringscertifikat, hvoraf det skal fremgå, at forsikringen har en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK pr. år.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbuddet skal vedlægges:
1. Tilbudsgivers årsregnskaber og hovedtal for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for rammeaftalens udførelse.
En tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen skal — foruden sine egne årsregnskaber for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår — fremlægge
(a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver til brug for udførelsen af den udbudte opgave og
(b) den/de pågældende enheders årsregnskaber eller hovedtal fra hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Årsregnskaber eller hovedtal skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for:
Ad, 1. At tilbudsgivers årsregnskaber fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår samlet udviser et positivt nettoresultat efter skat.
Ad. 2. At påtegningen fra ekstern registreret eller statsautoriseret revisor på tilbudsgivers seneste afsluttede regnskabsår eller hovedtal ikke indeholder forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller påpeger forhold for regnskabsaflæggelse, der strider mod gældende regnskabsregler.
Ad. 3. At tilbudsgivers gennemsnitlige, årlige omsætning i de sidste 3 afsluttede regnskabsår mindst udgør 50 000 000 DKK.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbuddet skal vedlægges:
1. En referenceliste med angivelse af de betydeligste og sammenlignelige rengørings- og vinduespoleringsopgaver, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år. Referencelisten skal indeholde oplysning om
a) kundenavn
b) kontaktperson med kontaktdata
c) kontraktperiode og
d) kontraktsum.
Københavns Erhvervsakademi forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal de nævnte oplysninger gives for hver deltager i konsortiet.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for rammeaftalens opfyldelse.
Tilbudsgivere, som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske formåen skal — foruden oplysningerne ovenfor — i tilbuddet
(a) klart identificere de(n) virksomhed(er), hvis ressourcer, tilbudsgiver råder over og
(b) vedlægge en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet i den udstrækning, tilbudsgiver ønsker at basere sig herpå (kan f.eks. ske ved at vedlægge oplysningerne for de pågældende enheder/virksomheder).
Derudover skal tilbuddet
(c) indeholde dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over den/de pågældende enheders (underleverandørers) tekniske ressourcer. Dette kan eksempelvis ske ved, at fremlægge en erklæring fra de pågældende enheder/virksomheder om, at de stiller tekniske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad. 1. Der skal være vedlagt reference fra mindst 3 sammenlignelige rengørings- og vinduespoleringsopgaver, der samlet i omsætning udgør minimum 10 000 000 DKK pr. år og referencerne må ikke være fra før den 1.1.2015.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 1.3.2016
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 25.11.2015
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Opgaven forventes genudbudt i løbet af 2018 eller 2019.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
1. Den samlede ordre tildeles en og samme leverandør
2. For aftalen skal der afgives tilbud på den samlede ydelse inklusive alle optioner med videre.
3. Der vil ikke blive afgivet kontrolbud.
4. Tilbud skal i 2 identiske »hard copy« eksemplarer og på USB-stik fremsendes/afleveres til ServiceConsult jf. pkt. I.1).
5. Hvis tilbuddene ønskes afleveret før den 25.11.2015 eller med henblik på udstedelse af kvittering for modtagelse, skal der forinden aflevering være indgået aftale med ServiceConsult om dato og tidspunkt for afleveringen.
6. Der forventes afholdt orienteringsmøde den 5.11.2015, kl. 9:00 og bygningsgennemgange samme dato efter orienteringsmødet.

7. Interesserede virksomheder skal anmelde deres interesse til ServiceConsult, att. Finn Buch Petersen på e-mail: info@serviceconsult.dk. Ved denne henvendelse vil der til afsenderen blive mailet det samlede udbudsmateriale inklusive erklæring.

8. Eventuelle spørgsmål og svar til udbuddet, vil løbende blive fremsendt til den e-mail afsender, der har tilkendegivet interesse.
9. Virksomhederne anmodes om, at fremsende eventuelle spørgsmål til udbuddet senest den 16.11.2015.

10. Alle henvendelser fra tjenesteydere skal ske via mail til ServiceConsult, att. Finn Buch Petersen på e-mail: info@serviceconsult.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@ebst.dk
Telefon: +45 33307700
Fax: +45 33307600
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Reglerne om indgivelse af klage følger af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. med senere ændringer. Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.10.2015