Dostawy - 359725-2018

17/08/2018    S157    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 157-359725

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: PL715
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Tel.: +48 468159377
Faks: +48 468159444

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialarawska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Numer referencyjny: RG.II.271.35.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45261215
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie prac projektowych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią” tj. wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią, wszelkie prace budowlano – montażowe dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w części dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71321000
09331200
45315000
45315600
45315300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Biała Rawska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. W zakresie opracowania dokumentacji, Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla każdej lokalizacji, zawierający część opisową, niezbędne obliczenia techniczne (w tym ekspertyzy wytrzymałościowe dachów), rzuty, rysunki, wymagane prawem oświadczenia, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla zastosowanych komponentów; harmonogram robot budowlanych. Dodatkowo, w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewidziano system zarządzania energią, który ma na celu bezpośrednie i dodatkowe zasilenie urządzeń o dużej energochłonności tj. podgrzewacze ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania przy odpowiedniej produkcji eko-energii przez instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy opis znajduje się w PFU dokumentacji załączonej do SIWZ (Załącznik nr 6 SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia. W zakresie wykonania prac montażowych, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, takie jak:

a) wykonanie wizji lokalnych,

b) wykonanie indywidualnych projektów instalacji fotowoltaicznych,

c) wykonanie analizy zacienienia w programie dedykowanym,

d) wykonanie analizy wykorzystania odnawialnego źródła energii,

e) przygotowanie miejsca prac instalatorskich,

f) montaż konstrukcji wsporczej,

g) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, automatyka itp.),

h) wykonanie przyłącza do rozdzielni obiektu, umożliwiającego pracę z licznikiem dwukierunkowym,

i) podłączenie obwodu dedykowanego,

j) wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą,

k) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami,

l) wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

W zakresie innych prac:

a) wykonywanie rocznych przeglądów serwisowych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymogami producenta,

b) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu obsługi instalacji,

c) jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

d) przygotowanie kompletu dokumentacji i wypełnienie wniosku zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Żyrardowie w imieniu Użytkowników.

Minimalne paramerty techniczno-eksploatacyjne podzespołów zostały określone w PFU. Ponadto panele fotowoltaiczne musza:

a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą

b) gwarancję wydajności mocy producenta:

— 10 lat: min. 92 % mocy znamionowej,

— 25 lat: min. 83 % mocy znamionowej

c) wytrzymałość mechaniczna

— obciążenie od śniegu min 5 400 Pa

— na siłę wiatru min 2 400 Pa

Powyższe parametry panela fotowoltaicznego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu.

Zamawiający w celu właściwego oszacowania wartości zamówienia zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 RPLD.04.01.02-10-0052/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60 %

2. Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN,

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony, jako ostatni dzień terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą:

5.3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a. co najmniej 1 zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na budynkach mieszkalnych co najmniej 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 30 kWp w ramach 1 zamówienia,

oraz

b. co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na innym budynku niż mieszkalny o mocy nie mniejszej niż 20 kWp, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, zarówno, jeśli Wykonawca realizował dostawy z usługami w ramach dwóch różnych zadań (budynki mieszkalne – jedno zadanie, budynki zgodni z warunkiem w pkt. 5.3.1. lit. b) – drugie zadanie), jak równie w w przypadku realizacji zamówienia w ramach jednej umowy, tzn. budynki mieszkalne + inne budynki zgodnie z warunkiem w pkt. 5.3.1. lit. b).

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia zarówno w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, jak również na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione także w sytuacji, jeżeli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz dokonywał przeglądów serwisowych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 5, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1 Zamawiający pobiera wadium.

9.2 Wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3 poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

9.4 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

9.5 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty).

9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.6 Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

9.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 26.9.2018 r. do godziny 11:00.

9.8 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).

9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej.JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na poniższy adres e-mail: przetargi@bialarawska.pl

Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, e-mail: umig@bialarawska.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków reszta tekstu znajduje się na na stronie internetowej Zamawiającego www.bialarawska.pl w zakładce „Przetargi”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

19.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

19.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

19.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2018