Services - 359766-2014

Afficher la vue résumée

22/10/2014    S203    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi prawnicze

2014/S 203-359766

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
pl. Grunwaldzki 8–10
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
40-950 Katowice
Polska
Tel.: +48 322090863
E-mail: slaska@ohp.pl
Faks: +48 322581931

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.slaska.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa Jednostka Budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
Inny: Ochotnicze Hufce Pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 21: Usługi prawnicze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice, Wodzisław, Jaworzno, Czeladź, Mysłowice, Mikołów, Czerwionka Leszczyny, Radzionków, Czestochowa, Zawiercie, Kłobuck, Myszków, Lubliniec, Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów.

Kod NUTS PL224,PL22C,PL22B,PL22A,PL229,PL227,PL228

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części.
Podział na części
Część 1. Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w następujących jednostkach organizacyjnych:
a. MBP Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 (2 grupy, w tym: 1 grupa - 15 osób i 1 grupa - 18 osób oraz indywidualne dla 18 osób)
b. OSZ Wodzisław Śląski, ul. Osiedle 1 Maja 16 A (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne dla 15 osób)
c. MCK Jaworzno, ul. Gliniana 12 (indywidualne wsparcie dla 8 osób)
d. MCK Czeladź, ul, Katowicka 45 (indywidualne wsparcie dla 7 osób)
e. MCK Mysłowice, ul. Mikołowska 3 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
f. MCK Mikołów, Plac Harcerski 1 (1 grupa - 12 osób oraz indywidualne wsparcie dla 12 osób)
g. PPP Czerwionka Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 (2 gr. po 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 30 osób)
h. MBP Radzionków, ul. Kużaja 19 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
Część 2. Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej w następujących jednostkach organizacyjnych:
i. MBP Bielsko – Biała, ul. Kosynierów 20 (3 gr. po 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 45 osób)
j. PPP Cieszyn, ul. Wałowa 4 (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
k. MCK Skoczów, ul. Rynek 2 (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
Część 3. Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w następujących jednostkach organizacyjnych:
l. CEiPM Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 (2 grupy, w tym: 1 grupa - 15 osób i 1 grupa - 12 osób oraz indywidualne wsparcie dla 27 osób);
m. MCK Zawiercie, ul. Parkowa 2 (indywidualne wsparcie dla 7 osób);
n. OSZ Częstochowa, ul. Legionów 58 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób);
o. MCK Kłobuck, ul Wieluńska 11 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób);
p. MCK Myszków ul. Helenówka 1 (1 grupa - 18 osób oraz indywidualne wsparcie dla 4 osób);
q. PPP Myszków, ul. Kościuszki 97 (indywidualne wsparcie dla 7 osób);
r. MCK Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób).
3.3. Grupowe zajęcia z prawnikiem – warsztaty zostaną przeprowadzone w ilości 5 godzin na grupę.
3.4. Indywidualne konsultacje z prawnikiem w ilości 2 godzin na osobę potrzebującą.
Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę obejmującą swym zakresem zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy. Indywidualne zostaną dopasowane do potrzeb beneficjentów projektu (pomoc prawna dla ofiar przemocy, porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy).
Beneficjenci projektu to młodzież w wieku 18 – 24 lat
Wykazy uczestników (listy imienne) znajdują się u koordynatorów lokalnych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt. 3.2: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie.
Liczba uczestników projektu do wsparcia wynosi
- grupowego 285 osób,
- indywidualnego – 285 osób.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 79111000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowity zakres zamówienia 50- 60 tys. PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 50 000 i 60 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach
1)Krótki opis
Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w następujących jednostkach organizacyjnych:
a. MBP Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 (2 grupy, w tym: 1 grupa - 15 osób i 1 grupa - 18 osób oraz indywidualne dla 18 osób)
b. OSZ Wodzisław Śląski, ul. Osiedle 1 Maja 16 A (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne dla 15 osób)
c. MCK Jaworzno, ul. Gliniana 12 (indywidualne wsparcie dla 8 osób)
d. MCK Czeladź, ul, Katowicka 45 (indywidualne wsparcie dla 7 osób)
e. MCK Mysłowice, ul. Mikołowska 3 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
f. MCK Mikołów, Plac Harcerski 1 (1 grupa - 12 osób oraz indywidualne wsparcie dla 12 osób)
g. PPP Czerwionka Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 (2 gr. po 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 30 osób)
h. MBP Radzionków, ul. Kużaja 19 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 79111000

3)Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia 25-35 tys. PLN brutto
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 25 000 i 35 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej
1)Krótki opis
Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej w następujących jednostkach organizacyjnych:
i. MBP Bielsko – Biała, ul. Kosynierów 20 (3 gr. po 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 45 osób)
j. PPP Cieszyn, ul. Wałowa 4 (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
k. MCK Skoczów, ul. Rynek 2 (1 gr. - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 79110000

3)Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia 15 - 20 tys. PLN brutto
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 15 000 i 20 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie
1)Krótki opis
Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w następujących jednostkach organizacyjnych:
l. CEiPM Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 (2 grupy, w tym: 1 grupa - 15 osób i 1 grupa - 12 osób oraz indywidualne wsparcie dla 27 osób);
m. MCK Zawiercie, ul. Parkowa 2 (indywidualne wsparcie dla 7 osób);
n. OSZ Częstochowa, ul. Legionów 58 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób);
o. MCK Kłobuck, ul Wieluńska 11 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób);
p. MCK Myszków ul. Helenówka 1 (1 grupa - 18 osób oraz indywidualne wsparcie dla 4 osób);
q. PPP Myszków, ul. Kościuszki 97 (indywidualne wsparcie dla 7 osób);
r. MCK Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9 (1 grupa - 15 osób oraz indywidualne wsparcie dla 15 osób).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 79110000

3)Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia 18-24 tys PLN brutto
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 18 000 i 24 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie
z opisem zamieszczonym w Sekcji III.2.1), III.2.2) i III.2.3) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (dalej:
Ogłoszenia) oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust
1 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny
spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
5. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu
oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia należy wraz z ofertą -
pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
5.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:
6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust 1 ustawy Pzp.
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych lub informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.3) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" należy wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na rzecz których usługi zostały wykonane.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 usługę szkoleń z zakresu prawa, podobną do przedmiotu zamówienia polegającą na świadczeniu usług szkoleń z zakresu prawa dla grup zorganizowanych w łącznej ilości co najmniej:
35 godzin zajęć dla części 1 (uczestnicy jednostek organizacyjnych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach)
20 godzin zajęć dla części 2 (uczestnicy jednostek organizacyjnych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku)
30 godzin zajęć dla części 3 (uczestnicy jednostek organizacyjnych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie)
Wykonanie usługi powinno być potwierdzone dowodami stwierdzającymi, że została wykonana należycie np. referencjami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
12/GM/RRP/ŚWK/P/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2014 - 10:30

Miejscowość:

Katowice.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt "Równi na rynku pracy - EFS" wdrażany w ramach Priorytetu 1, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587702

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2014