Services - 35981-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-035981

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Postal address: ul. Ogrodowa 21
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-075
Country: Poland
Contact person: Arkadiusz Panecki
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 815349257
Fax: +48 815349239
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

Reference number: O.LU.D-3.2411.3.2019.ap
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354000 Map-making services
71340000 Integrated engineering services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zamówienie obejmuje wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym:odcinek nr 1: przebudowę drogi krajowej nr 48 od km 153+520 do km 155+378 /na długości 1,858 km w m. Dęblin/odcinek nr 2: rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 /na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym/

wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):

- opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),

- opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,

- opracowania środowiskowe,

- opracowania ekonomiczno-finansowe,

- opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 095-230361

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
15/05/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Higway Sp. z o.o.
Postal address: ul. Złota 20
Town: Banino
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 80-297
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 793 942.70 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie 48 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

a) 17 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1a IPU (realizacja Etapów I ÷ IV Umowy),

b )7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1b IPU (realizacja Etapu V Umowy),

c) 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust 1c IPU (realizacja Etapu VI Umowy)

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71320000 Engineering design services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71340000 Integrated engineering services
71354000 Map-making services
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL8 Makroregion wschodni
VII.1.4)Description of the procurement:

Zmiana Umowy podyktowana jest koniecznością wykonania przez Wykonawcę dodatkowych robót tj.:

1. Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej, nie objętej zamówieniem podstawowym, w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Moszczanka celem doprowadzenia chodnika do stanu istniejącego w okolicy skrzyżowania DK48 z DK17 (branża drogowa i branże towarzyszące: kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, oświetlenie) – zgodnie z zaleceniami Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

2. Dostosowanie dokumentacji na odcinku nr 2 do wymogów Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych 02-2021.07.01, Wzorce i standardy rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. Transportu WR-D-41-4 z dnia 01.07.2021 r. (branża elektroenergetyczna) – zgodnie z ustaleniami ujętymi w Protokole Nr 9/2021, pkt II. 3 w powiązaniu z [zał. nr 1] do Protokołu poz. 7.1,

3. Dostosowanie dokumentacji na odcinku nr 2 w zakresie przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia DN100 i DN500 w związku ze wzdłużnymi kolizjami ww. sieci z rozwiązaniami projektowymi (branża sanitarna) w dostosowaniu do Warunków Technicznych wydanych przez Gestora sieci w dniu 21.10.2021 r.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 15/03/2023
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

nie dotyczy

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 792 030.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Highway
Postal address: Złota 20
Town: Banino
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 80-297
Country: Poland
Internet address: www.gddkia.gov.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. Dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1a, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień dostarczenia poszczególnych opracowań projektowych i Etapów Umowy Zamawiającemu), w terminie: a) Etap I – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.10.2020 r. b) Etap II – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.03.2022 r., c) Etap III i IV – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.08.2022 r., oraz w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.03.2023 r. dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 b (Etap V), z zachowaniem deklarowanych terminów wykonania wszystkich Etapów, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.” 2. Dotychczasowy § 4 ust. 4 Umowy otrzymuje nowe brzmienie: „Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie 70 miesiące, na co składa się: a) 39 miesięcy, dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1a; b) 7 miesięcy, dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1b; c) 24 miesięcy, dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1c.” 3. Dotychczasowa treść Załącznika nr 1 do Umowy pn.: „Tabela nr 1: Wycena Etapów i Opracowań Projektowych oraz Wycena Czynności Nadzoru Autorskiego” otrzymuje nowe brzmienie w zakresie terminów realizacji poszczególnych Etapów, w związku z tym zmianie ulegają następujące pozycje: a) Treść komórki w wierszu L.p. 2 (ETAP II UMOWY: Opracowanie Materiałów do decyzji ZRID), kolumna I „Wymagany termin realizacji”: otrzymuje nowe brzmienie: „15.03.2022 r.”, b) Treść komórki w wierszu L.p. 3 (ETAP III UMOWY: uzyskanie decyzji ZRID), kolumna I „Wymagany termin realizacji”: otrzymuje nowe brzmienie: „15.08.2022 r.”, c) Treść komórki w wierszu L.p. 4 (ETAP IV UMOWY: Opracowanie Materiałów Przetargowych), kolumna I „Wymagany termin realizacji”: otrzymuje nowe brzmienie: „15.08.2022 r.”, d) Treść komórki w wierszu L.p. 5 (ETAP V UMOWY: udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej), kolumna I „Wymagany termin realizacji”: otrzymuje nowe brzmienie: „15.03.2023 r.”, e) Treść komórki w wierszu L.p. 6 (ETAP VI UMOWY: Nadzór Autorski), kolumna I „Wymagany termin realizacji”: otrzymuje nowe brzmienie: „15.03.2025 r.”.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

nie dotyczy

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 458 490.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 792 030.00 PLN