Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 359941-2019

Submission deadline has been amended by:  414038-2019
31/07/2019    S146

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2019/S 146-359941

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000788982019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000788982019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás

Hivatkozási szám: EKR000788982019
II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A KEF ellátási körébe tartozó épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

A karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Teljesítési biztosíték:

A nyertes AT-ként szerződő fél a keretszerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos AK-i igények biztosítása érdekében az 1. részben nettó 20 000 000,- Ft, a 2. részben nettó 40 000 000,- Ft mértékű teljesítési biztosítékot köteles a keretszerződés megkötéséig, legkésőbb a keretszerződés aláírásával egyidejűleg AK részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes AT-ként szerződő fél választása szerint kell átadni.

A teljesítési biztosíték AK részére történő rendelkezésre bocsátása a keretszerződés aláírásának feltétele. A teljesítési biztosítéknak a keretszerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan, a keretszerződés időtartamát követő banki napig AK rendelkezésére kell állnia.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Nyugat-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Magyarország (Budapest (Buda), Veszprém, Komárom, Pécs, Mohács, Martonvásár, Siófok, Keszthely, Zalaegerszeg, Kőszeg)

További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése. Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 120 db (86 db budapesti (budai) és 34 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 212 470 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 1606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 97 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 45 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 61 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 1 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 45 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 60 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 11 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 14 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 107 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 34 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 420 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 6 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 3 db; gondnokolás: 8 000 m2 összterületű, 29 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 7 800 000 000,- Ft. A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlát miatt a felhívás III.1.3) pont M.2) alpont igazolási mód részének folytatása:

M.2) Az előírt végzettség az iskolai oklevél / igazolvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyak. és tapasztalat a CV saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a min.köv. időtartamban került meghatározásra, ott a CV-nek a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a min.köv-nek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A min.köv. szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az CV-ből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alk-i min.köv-nek való megfelelésnek. AK kiemelten felhívja AT figyelmét arra, hogy a CV-nek szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket AK az alk-i köv-ek esetén előírt.

Az M.2.3) alpont tekintetében megajánlott SZ vonatkozásában olyan tartalmú igazolás benyújtása szükséges, amely tartalma alapján megállapítható, hogy a SZ-ek biztonsági ellenőrzése megtörtént, az kifogást nem tartalmaz.

Tov. inf. 2. rész: II.2.4. pont

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a II.2.4) pontban feltüntetett szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg a 48. hónap végéig nem kerül felhasználásra, úgy Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell működő ARCHI FM épület üzemeltetési szoftverrel vagy ezzel egyenértékű programmal, továbbá 1 db TERC ETALON (vagy egyéb TERC költségvetés készítő programmal) költségvetés-készítő vagy ezzel egyenértékű programmal.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország (Budapest (Pest), Kecskemét, Szeged, Miskolc, Eger, Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, Gyula)

További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88 db budapesti (pesti) és 23 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 510 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 180 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 95 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 81 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 8 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 65 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 70 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 15 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 24 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 127 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 44 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 12 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 8 db; gondnokolás: 12 000 m2 összterületű, 16 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 18 200 000 000,- FtA felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Folyt. III.1.3.M.2) pontja:

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt SZ-ek- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó köv., valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köv. teljesítésének igazolására AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolg.-t, amelyhez e kapacitásokra szükség van. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában nyertes AT-nek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az alábbi SZE-kel:-további 3 fő, hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés szerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan SZE-el, akik - az 1995. évi CXXV. tv. 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 18 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a II.2.4) pontban feltüntetett szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg a 48. hónap végéig nem kerül felhasználásra, úgy Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AB folyt. (4) Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja AK, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)1-8., 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. §):

— az ajánlattevőnek a Kr. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont - szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen már nem lehetséges.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bekezdés)

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy karakterkorlát miatt a felhívás III.1.2), és III.1.3) pontjaiban az alábbi rövidítéseket alkalmazza:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet= Kr.

Ajánlatkérő=AK

Ajánlattevő=AT

Szakember=SZE

Szakmai önéletrajz=CV

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet=266/2013. Kr.

Ajánlati biztosíték: AB

A karakterkorlát miatt a VI.3) pont 6) alpont (ajánlati biztosíték) folytatása:

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket: -a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az AB az AK-t illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

A Kr. 1. § (1) alapján AT-nek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatának benyújtásakor, a Kr II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kr 3. §-a és 5 -6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk-i köv-nek. AK az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. AT-nek AK Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alk-i köv (P.1)) pontban előírt igazolásait.A Kbt. 69.§-a alapján felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:

P.1) A Kr 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegford.nappal lezárt üzleti évre vonatkozó (épület- és lét.üzemeltetési szolg) teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tev-ét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha AT a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alk-i köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk-i köv.és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. Azokban az esetekben, amelyekben a minősített AT hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alk-i köv-nek, a minősített AT-k elektr.elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles AK elfogadni az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett. AT legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr 19. § (7) bekezdésére.

A karakterkorlát miatt a VI.3) pont 6) alpont (ajánlati biztosíték) folytatása:

Z AB teljesíthető az AT választása szerint az alábbi módok egyikén: (1) AK 10032000-06060071-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, az eljárás részének számát és az átutalás jogcímét (1. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 1. rész, Ajánlati biztosíték, 2. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 2. rész, Ajánlati biztosíték) AK az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (AK számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített AB-nak. (2) Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt - garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan AT, ha a nyilatkozata alapján (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatás) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el az eljárás 1. részében: nettó 5 000 000 000,- Ft-ot,az eljárás 2. részében: nettó 12 000 000 000,- Ft-ot.

AK jelen eljárásban az épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatások alatt a következő tevékenységeket érti:

Épületgépészeti rendszerek folyamatos üzemeltetése, meghibásodás esetén szerelési munkák elvégzése, valamint a szükséges felülvizsgálati feladatok lebonyolítása

Épületvillamossági rendszerek folyamatos üzemeltetése, szerelési munkák elvégzése

Épület-karbantartási, felújítási, átalakítási munkák végzése

Biztonságtechnikai rendszerek működtetése (tűzjelző-rendszer, vagyonvédelmi-rendszer, beléptető-rendszer)

Épületfelügyeleti rendszer működtetése (fűtési-rendszer, hűtési-rendszer, légtechnika, világítás, liftek, energiagazdálkodás)

Távfelügyeleti rendszer működtetése

Az épületüzemeltetéshez kapcsolódó összes szakmára kiterjedő rendszeres (és eseti, szúrópróba jellegű) ellenőrzések elvégzése

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti köv-nek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire.

Karakterkorlát miatt a felhívás III.1.3) M.1) pont alkalmassági követelmény folytatása.

Az M.1.a) és M.1.b) pontban előírt ref.köv. esetén az épület- és létesítményüzemeltetési tevékenységek körében AK az alábbiakban megjelölt tevékenységek közül legalább hét tevékenység egyidejű teljesítését igazoló referenciákat fogadja el (a bemutatott referenciáknak az előírt 7 tevékenységet összességében kell lefednie):

Klíma- és légkezelő berendezések karbantartása,

Kalorikus berendezések karbantartása,

Szivattyúk karbantartása,

Kazánfelügyelet,

Zsír- és olajfogók tisztítása

Felvonók és emelők karbantartása

Kapuk, sorompók karbantartása

UPS berendezések karbantartása

Erősáramú berendezések karbantartása

Gyengeáramú berendezések karbantartása

Elektromos elosztó berendezések karbantartása

Egy ref.igazolás a fent előírt [M.1.a)-M.1.b)] alk-i min.köv. közül több alk-i min.köv-nek való megfelelés céljából is felhasználható.

AK az M.1.a) pontban előírt ref.köv. teljesítéséhez nem kívánja korlátozni a szerződések/referenciák számát, azaz az a) pontban meghatározott ref.köv. egy vagy több referenciával / szerződéssel is teljesíthető.

Az M.1.b) -ben előírt ref.köv. teljesítése egy darab üzemeltetési, karbantartási szerz-el teljesíthető. Az M.1.c) pontban előírt referenciakövetelmény teljesítése legfeljebb kettő darab üzemeltetési, karbantartási szerződéssel teljesíthető. Az M.1.c)-ben előírt ref.köv. teljesítése során AK alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia is elégséges lehet a megfeleléshez értelemszerűen akkor, ha mind a két részre vonatkozó min.köv-nek való megfelelés a referenciából megállapítható.

A karakterkorlát miatt a VI.3) pont 6) alpont (ajánlati biztosíték) folytatása:

(3)Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov.: Kr.) alapján az ajánlattevőnek (tov. AT) (a kap.nyújtó szervnek) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk-i köv-nek. Ajánlatkérő (tov.: AK) az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. AT(k)nek az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alk-i köv (M.1. - M.3.) pontban előírt igazolásait. AK Kbt. 69.§-a szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alk-i köv-nek való megfelelést:

M.1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett legjelentősebb, az alk-i min.köv-ben meghatározott tárgyú szolg-nak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyil. tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolg. tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, a teljesítés százalékos mértékét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.(A ref. tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alk-i min.köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a ref. köv-ben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ismertetést a Kr. 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alk-kövnek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alk. igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), valamint (11), és (12) bekezdéseire.

M.2) A Kr. 21. § (3) bek b) alapján AT-nek be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (tov. szakember: SZE) (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott SZ-el igazolni kívánt alk-i min.köv. pontos számának megjelölésével együtt, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Tov. inf.: I. és II. rész II.1.4. pontban

Csatolni kell a telj-be bevonni kívánt SZE-(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.(a CV is tartalmazhatja).

Rövidítés: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, SZE=szakember,CV=szakmai önéletrajz

M.3) A Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania az alábbi alk-i köv.-ként előírt műszaki felszereltség rend-re állásáról:

— diszpécserszolgálat

A nyilatkozatban szükséges feltüntetni a program és diszpécserszolgálat műszaki paramétereinek részletezését és a programok esetében a rendelkezési jogosultság igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciával:

M.1.a)

1. rész: legalább 159 ezer m2 nettó alapterületet és legalább 20 db eltérő helyszínen lévő épületet érintő és legalább 12 hónap időtartamig foly-an - megszakítás nélkül - végzett a közbesz. tárgya szerinti (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatások) tevékenység ellátására vonatkozó, szerz.szerűen teljesített referenciával,

2. rész: legalább 382 ezer m2 nettó alapterületet és legalább 23 db eltérő helyszínen lévő épületet érintő és legalább 12 hónap időtartamig foly-an - megszakítás nélkül - végzett a közbesz. tárgya szerinti (épület- és lét.üzemeltetési szolgk) tev. ellátására vonatkozó, szerszerűen teljesített ref-val.

M.1.b) a bemutatott referenciák közül az eljárás 1. részében: legalább 1 db ref. legalább 40 ezer m2 nettó alapterületet érint, az eljárás 2. részében: legalább 1 db ref. legalább 80 ezer m2 nettó alapterületet érint.

M.1.c)

1. rész: legalább 12 hónapon keresztül foly-an végzett, legalább 20 ingatlanra vonatkozó klímakarbantartás szolg.-ra vonatkozó olyan ref.-val, amelynek során a szerz. hatálya alatt a szolg. telj-éhez tervezett legalább 1200 db klíma- és légkezelő berendezés karbantartása és/vagy jav-a volt,

2. rész: legalább 12 hónapon keresztül foly-an végzett, legalább 20 ingatlanra vonatkozó klímakarbantartás szolg.ra von olyan ref.-val, amelynek során a szerz. hatálya alatt a szolg. telj-éhez tervezett legalább 1950 db klíma- és légkezelő berendezés karbantartása és/vagy jav-a volt. (karakterkorlát miatt folytatás az III.1.2. pontban)

M.2)Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő SZE-el, akik hűtő klíma és hőszivattyú-berend. szerelő képz-gel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Kr 4. mell-e szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berend karbantart. és/vagy jav. von szakmai tap-tal.

M.2.2) legalább 1 fő SZE-el, akik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tart-ó berend. szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berend szivárgásvizsgálatára von szakmai tap-tal.

M.2.3) legalább 1 fő gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan SZE-el, akik az 1995. évi CXXV. törvény 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rend.

Ajánlatkérő a SZE-k vonatkozásában a két rész közötti átfedést biztosítja. Egy SZE az M.2.1)-M.2.2) alk-i minköv-ek közül több minkövnek való megfelelés céljából is megjelölhető. Az M.2.1), M.2.2) és az M.2.3) pontban előírt SZE bemutatása során AK alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését.

M.3) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 12 hónapja 0-24 órás munkarendben működő rögzített telefonvonalas diszpécserszolgálattal.

A karakterkorlát miatt a VI.3) pont 6) alpont (ajánlati biztosíték) folytatása:

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket: -a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.Az AB az AK-t illeti meg abban az esetben is, ha az AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.” -valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése esetén a biztosíték az AK-t illeti meg”. Az AB a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi részben:A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

AK előleget nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik.A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Valamennyi részben:Késedelmi kötbér (tervszerű megelőző karbantartások, gondokolás, hiba- és havaria elhárítás, fődarab-csere, épület-karbantartási tevékenység), és meghiúsulási kötbér a szerztervezetben, közbdokban foglaltak szerint. Hiv.: Ptk. 6:186. § (1) bek, nap alatt naptári nap Folytköv: II.1.4) pontban az 1. résznél

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Az AB nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § (1) bekezdés (1b), (1c), (4)-(6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az AT az aAB-ot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet közös AT-k esetén a Kbt. 35. § (5) bek-re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem korlátozza az eljárásban újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 3.) Ajánlatkérő nem engedélyezi, nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.4.) Az ajánlatot a Kbt. 41/A. § alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.5.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.6.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1. részben: 20 000 000,- HUF, 2. részben: 40 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 2 hónapos időtartamig, az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig.Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték teljes összegét lehívja, ha Ajánlattevő az ajánlatát visszavonja, illetve ha a szerződéskötés Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, továbbá abban az esetben ha ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. Tov. inf.:II.rész II.2.9) pont 8.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. 8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. 9.) A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.10.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bekezdése).11.) Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. Az értékelés módszere: 1. részszempont esetében arányosítás, 2. részszempont fordított arányosítás. FAKSZ: Dr. Sosna Orsolya, Lajstromszáma: 00340, Dr. Varga Enikő, Lajstromszáma: 00761.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

12.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az eljárás 1 részében legalább 500 000 000 Ft/év és legalább 150 000 000 Ft/ káresemény értékű, az eljárás 2. részében legalább 1 000 000 000 Ft/év és legalább 300 000 000 Ft/káresemény értékű épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlatkérő mindkét részre történő ajánlattétel esetén elfogadja, amennyiben ajánlattevő a magasabb összegű épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a szervezetnél működő, épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló, OHSAS 18001:2007 (vagy MSZ 28001:2008.) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabványra vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. 15) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a szervezetnél működő épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló érvényes ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. 16) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a szervezetnél működő épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.17) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában nyertes ajánlattevőnek, illetve a nyertes ajánlattevő részéről a szerződés teljesítésében résztvevő valamennyi gazdasági szereplőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, valamint a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozónak) a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a nemzetbiztonsági érdekből minősített adatok megfelelő kezelésének kiépítésére tett biztonsági intézkedéseket igazoló iratokkal.18) AK alk-ni kívánja a Kbt. 98. § (3) bek-ét, a Kbt. 81. § (5) bekezdését, nem alk-za a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 19) A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám:EKR000788982019. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.20)AK hivatkozik a Kbt. 27/A.§-ra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/07/2019