Usługi - 360109-2020

30/07/2020    S146

Polska-Gdynia: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 146-360109

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 124-304250)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Tel.: +48 583553333
Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego

Numer referencyjny: ZP.371.23.2020.JL
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wdrożenie rozbudowy systemu NSW w celu umożliwienia armatorom, kapitanom statków lub ich przedstawicielom wypełnienia formalności obowiązków sprawozdawczych (opisanych w aktach prawnych, zgodnie z postanowieniami przepisów polskich oraz wymaganiami szczegółowymi).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 124-304250

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 10/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

I. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) 10.8.2020 o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy.

Powinno być:

Data: 14/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

I. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) 14.8.2020 o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: