Services - 36018-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Geology services

2022/S 015-036018

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
National registration number: 42181810
Postal address: Námestie Ľudovíta Štúra 1
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK0 Slovensko
Postal code: 81235
Country: Slovakia
Contact person: Odbor verejného obstarávania
E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Fax: +421 259562031
Internet address(es):
Main address: http://www.enviro.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1)

Reference number: MŽP/NL - 02/2017
II.1.2)Main CPV code
71351910 Geology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1)

Lot No: 6 a 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
79421100 Project-supervision services other than for construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 18 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať sanácia. Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 42
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 135-309081

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 6 a 7
Lot No: 6 a 7
Title:

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1)

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
10/07/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
National registration number: 31698476
Postal address: Odeská 49
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82106
Country: Slovakia
E-mail: copan@dekonta.com
Telephone: +421 245527672
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DEKONTA, a.s.
National registration number: 25006096
Postal address: Dřetovice 109
Town: Stehelčeves
NUTS code: CZ02 Střední Čechy
Postal code: 27342
Country: Czechia
E-mail: info@dekonta.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 306 700.50 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71351910 Geology services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 18 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať sanácia. Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 42
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 306 700.50 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
National registration number: 31698476
Postal address: Odeská 49
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82106
Country: Slovakia
E-mail: copan@dekonta.com
Telephone: +421 245527672
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DEKONTA, a.s.
National registration number: 25006096
Postal address: Dřetovice 109
Town: Stehelčeves
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 27342
Country: Czechia
E-mail: info@dekonta.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Dodatkom č. 2 k ZoD Zmluve o geologických prácach pre časť 6 a 7 sa v článku 3 zmluvy sa mení bod 3.1 a po zmene bude znieť nasledovne: "3.1 Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané ako celok v zmysle objednávateľom potvrdeného Finálneho preberacieho protokolu podľa článku 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo objednávateľovi najneskôr do 59 (päťdesiatich deviatich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy."

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Dôvodom zmeny zmluvy v zmysle dodatku č. 2 je predĺženie sanačných prác na lokalitách v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať. V danej veci je v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, nevyhnutný výkon odborného geologického dohľadu (ďalej ako OGD), ktorý zabezpečuje nezávislé odborné zhodnotenie, posúdenie opodstatnenosti realizovaných prác,

efektivitu vykonávaných prác a ich správne prevedenie. V nadväznosti na potrebu predĺženia termínov prác zhotoviteľov sanácie, je nevyhnutné k prácam zhotoviteľa adekvátne upraviť aj výkon OGD. Pre úspešné ukončenie sanácie je nevyhnutné aby OGD vykonával zazmluvnené činnosti až do konca sanácie, resp. do odovzdania záverečnej správy zo sanácie zhotoviteľom, ktorú OGD v rámci svojho výkonu posudzuje.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 306 700.50 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 306 700.50 EUR