Services - 36022-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2022/S 015-036022

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia

Reference number: 60303-36/2018
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 235-576532

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2019/0407
Lot No: DZM/2019/0407/0001
Title:

Rámcová dohoda pre časť 4 Región Galanta "Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia"

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy,

miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných

podkladov.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 74 401.64 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HAKOM, s.r.o.
National registration number: 36000124
Postal address: Československej armády 18
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03601
Country: Slovakia
E-mail: hakom@hakom.sk
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TICHÝ , s.r.o.
National registration number: 45535426
Postal address: Záhumnie 813/47
Town: Varín
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01303
Country: Slovakia
E-mail: marcel@varin.sk
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: CESTPROJEKT, spol. s r.o.
National registration number: 35937467
Postal address: Černyševského 26
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 85101
Country: Slovakia
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 bolo zabezpečiť plnenie predmetu zákazky na prechodné obdobie medzi

uzatvorením novej zmluvy/Rámcovej dohody na vypracovanie projektových dokumentácií (PD) dopravného značenia a

platnou Rámcovou dohodou, ktorej zmluvná cena bude vyčerpaná pravdepodobne v 1.Q 2022. Zabezpečenie PD

dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení vyplýva z potreby zákonom stanovej povinnosti

správcu, najmä pre opravy a údržbu vozoviek, resp. opravy mostov, a tiež z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej

premávky na základe podnetov MDV SR, MV SR - PPZ, OÚ SR, KDI ako aj podľa § 3 ods. 8) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 736101, STN 018020 a ďalších platných súvisiacich noriem v danej oblasti predmetu zákazky a príslušných platných technických podmienok a TKP schválenými MDV SR.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 67 644.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 74 401.64 EUR