TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 36025-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

2022/S 015-036025

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311394
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.prof

Referenčné číslo: 10301/30102/27082014
II.1.2)Hlavný kód CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vypracovanie Oznámenia 8a, DSP, DP, výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.profil

Časť č.: 0
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela

Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na

predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou

riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 180
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 168-302132

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: ZM/2016/0352
Časť č.: DZM/2016/0352/0006
V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
22/08/2016
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83203
Štát: Slovensko
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35925621
Poštová adresa: Panenská 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81103
Štát: Slovensko
E-mail: martin.paces@baslerhofmann.sk
Telefón: +421 59305770
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 2 449 405.83 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1/ K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 28.02.2020,

Oznámenie 8a - do 28.02.2020,

dSZ - do 28.02.2020,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020.

2/ K bodu V.2.3) a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa:

Združenie "D3 Oščadnica - Čadca, Bukov" v zložení:

vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4, Bratislava,

člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, Bratislava.

3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 26.10.2020,

Oznámenie 8a - do 26.10.2020,

dSZ - do 26.10.2020,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2024 až rok 2028,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2024 až rok 2028.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela

Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na

predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou

riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Začatie: 22/08/2016
Koniec: 31/12/2028
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Uzatvorená zmluva nie je Rámcovou dohodou.

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 4 663 636.27 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83203
Štát: Slovensko
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35925621
Poštová adresa: Panenská 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81103
Štát: Slovensko
E-mail: martin.paces@baslerhofmann.sk
Telefón: +421 59305770
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Predmetom Dodatku č. 6 je:

- zmena v identifikačných údajoch uvedených v záhlaví zmluvy na strane zhotoviteľa a objednávateľa,

- zrušenie/vypustenie vypracovania samostatnej časti dokumentácie Časť 2 "Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti",

- úprava ceny diela č. 1 "Dokumentácia na stavebné povolenie" (DSP) za skutočne vykonané práce časti F "Dokumentácia meračských prác" a časti G "Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie".

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Uzatvorenie Dodatku č. 6 je vyvolané:

- zmenou v identifikačných údajoch na strane zhotoviteľa (zmena štatutárneho zástupcu člena združenia "D3 Oščadnica - Čadca, Bukov" spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.),

- z dôvodu potreby uskutočnenia zmeneného rozsahu prác (menej práce), ktorá spočíva vo vypustení diela č. 2 - "Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti" (8a) z dôvodu aktuálne prebiehajúceho procesu EIA, ktorého súčasťou bude aj posúdenie vôd a vyhodnotenie rizík klimatických zmien,

- vyčíslením skutočne vykonaných meračských prác a prác súvisiacich s dokumentáciou pre majetkovoprávne vysporiadanie na diele č. 1 "Dokumentácia na stavebné povolenie" (DSP).

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 4 648 766.11 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 4 663 636.27 EUR