Услуги - 360270-2019

31/07/2019    S146

България-София: Научни изследвания

2019/S 146-360270

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.1.2)Основен CPV код
73110000 Научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В съответствие със Заповед № РД-229/5.4.2017 г. на министъра на околната среда и водите за програми за мониторинг на повърхностни води с цел прилагане изискванията за извършване на оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела Изпълнителна агенция по околна среда има задължение да възложи на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, изпълнението на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни водни тела от категория „реки“ през 2017 г. Провеждането на хидроморфологичен мониторинг на територията на БДДР е от особена важност за изпълнение на ангажиментите на Р БЪЛГАРИЯ за докладване на ПУРБ пред Европейската комисия.

Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на речни водни тела съгласно изискванията на РДВ е необходимо да се извърши във връзка с актуализирането на 4-те ПУРБ и оценката на хидроморфологичното състояние като част от екологичното състояние на водните тела.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 422 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Оценка на техническото предложение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 154-319511
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3771
Наименование:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „СИ Еко Консулт“ ООД
Национален регистрационен номер: 131223187
Пощенски адрес: район „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади-запад“, „Ралевица“ № 64, вх. В, ет. 3, ап. 49
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: sveto1968@gmail.com
Телефон: +359 887922586
Факс: +359 887922586
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 422 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 422 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 7 %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Измерване на геодезически профили на 90 пунка за морфологични условия по реки; Участие в теренните изследвания и мониторинг на 90 пункта за морфологични условия по реки.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/07/2019