W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 360283-2022

Submission deadline has been amended by:  475816-2022
05/07/2022    S127

Polska-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2022/S 127-360283

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Legionów 20
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sroczyk
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 178534071
Faks: +48 178623915
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km

Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32570000 Urządzenia łączności
34922100 Oznakowanie drogowe
44423400 Znaki i podobne elementy
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232452 Roboty odwadniające
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Makroregion wschodni, województwo podkarpackie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować:

• drogę ekspresową o przekroju dwujezdniowym dł. ok. 6,43 km

• węzeł drogowy: „Domaradz”

• Obwód Utrzymania Drogi (OUD) „Domaradz”

• Dwunawowy Tunel drogowy T-3 przebiegający pod górą Hyb o dł. 0,99km

• Centrum Zarządzania Tunelami wraz z wyposażeniem

• budynki techniczne przy tunelu wraz z wyposażeniem,

• drogowe obiekty inżynierskie;

• przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z trasą S19;

• dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy;

• utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania;

• drogi techniczne,

• infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów;

• urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt;

• ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe i przeciwwietrzne;

• infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przepompownie wody i ścieków, kanały technologiczne i inne;

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej – wyburzenia budynków i budowli;

• oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

• system zarządzania ruchem na drodze i tunelu;

• kanały technologiczne;

• nasadzenia zieleni;

• inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Powyżej 5 382 000 euro.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na elementy: wyposażenie tunelu, wyposażenie Centrum Zarządzania Tunelem, wyposażenie budynków technicznych BT5, BT6 oraz ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na elementy: obiekty mostowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wraz ich z wyposażeniem, tj. w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na elementy: tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, tj. w zakresie: obudowy wstępnej, obudowy ostatecznej, konstrukcji: płyty podjezdniowej, nisz, punktów alarmowych, przejść poprzecznych oraz schodów i pochylni, izolacji i ochrony przeciwwodnej, powłok ochronnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, urządzeń odwadniających oraz elementów konstrukcyjnych konstrukcji oporowych i portali tuneli / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9 000 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 1-10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać określony poniżej średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”).

2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków ekonomicznych i finansowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 300 000 000,00 PLN.

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 85 000 000,00 PLN.

3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” - według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” - według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic, obiektów mostowych oraz tunelu – o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.

b) budowy lub przebudowy 3 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,

c) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,

d) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.

e) budowy tunelu o długości co najmniej 500 m metodą górniczą lub tarczową (pełnoprzekrojową).

Uwagi:

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.).

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót budowlanych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

lub

Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km

lub

Kierownika Robót Mostowych dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m

lub

Inżyniera Kontraktu

lub

Inżyniera Rezydenta.

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych budowy tunelu

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót tunelowych przy realizacji min. 1 zadania obejmującego budowę tunelu o długości min. 500 m metodą górniczą lub tarczową na stanowisku:

Kierownika Budowy

lub

Kierownika Robót Mostowych budowy tunelu.

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Tunelu

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę co najmniej 1 tunelu drogowego o długości min. 500 m wykonywanego metodą górniczą lub tarczową na stanowisku/stanowiskach:

Głównego Projektanta

lub

Projektanta Tunelu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej spośród wymienionych funkcji.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie

https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały

określone w SWZ w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wyk musi posiadać bezpłatne konto

na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości

nie mniejszej niż 4/1mb/s; komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć RAM min8GB, procesor

dwurdzeniowy o taktowaniu min,2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych MS Windows, Mac OS,

Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty

wszczęcia postępowania); dowolna przeglądarka internetowa sugerowane najnowsze wersje:

Chrome,Safari,Edge,Firefox,Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący

stosowane przez Wyk formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Dokumentacja

postępowania dostępna jest na Platformie. Dodat. inf. znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ. 2.Zam. będzie

stosował proced., o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.(tzw. proc. odwr). 3.Wyk zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą ośw. o

niepodl. wyk. i speł. warun. udziału w post. w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(JEDZ). 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk, JEDZ składa każdy z Wyk

Ośw. te potw. brak podst. wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

w zakresie, w jakim każdy z Wyk wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.W przypadku,

gdy Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ

dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wyk powołuje się na ich zasoby. 6.W zakresie„ części

IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk

nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 7.Z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108

ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a także

Wyk, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8.Na wezwanie Zam Wyk zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa

w §2 ust.1 pkt 1)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zam od Wyk w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

wskazanych przez Zam w pkt. 7 powyżej. 9.Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym

mowa w pkt. 8 powyżej. 10.Jeżeli Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby

zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5

rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej. 11.Zam wymaga aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od 1 grudnia do 31 marca, liczone

jako cztery miesiące). 12.Zam przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13.Zam przewiduje możliwość unieważ. post. o udzielenie zamówienia na podstawie art.257 Pzp jeżeli środki, które Zam zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych –Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022