Services - 36030-2022

21/01/2022    S15

Poland-Milicz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 015-036030

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Milicz
National registration number: 916-13-06-571
Postal address: ul. Trzebnicka 2
Town: Milicz
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-300
Country: Poland
Contact person: Tomasz Tatarek, K. Reszelski
E-mail: t.tatarek@milicz.pl
Telephone: +48 713804357/ +48 713804306
Fax: +48 713841119
Internet address(es):
Main address: www.milicz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

Reference number: IF.271.7.2020
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

teren gminy Miiicz

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Milicz, obejmuje zobowiązanie Wykonawców do:

1. Odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

a. odpadów komunalnych

b. odpadów komunalnych zmieszanych,

c. bioodpadów, zebranych w sposób selektywny, określony w Regulaminie

d. odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie - w każdej ilości,

e. odpadów z papieru , zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

f. odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

2. Odbioru od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, odpadów komunalnych w tym:

a. odpadów komunalnych zmieszanych – w ilości wynikającej z zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości liczby pojemników, przy uwzględnieniu tygodniowych norm wytwarzania odpadów określonych w Regulaminie,

b. bioodpadów, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

c. odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

d. odpadów z papieru, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

e. odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

3. Odbioru od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (według wykazu nieruchomości – stanowiącego Załącznik nr 8 SIWZ), w tym:

a. odpadów komunalnych zmieszanych,

b. bioodpadów, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

c. odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

d. odpadów z papieru, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

e. odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 13
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 189-456876

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
18/09/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: CHEMEKO SYSTEM Zakład zagospodarowania Odpadów - Lider konsorcjum
Postal address: ul. Jerzmanowska 6A
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-519
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: PW KOSZ Barbara Nowicka
Postal address: Wszewilki ul. Sulmierzycka 51
Town: Milicz
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-300
Country: Poland
E-mail: pwkosz.biuro@gmail.com
Telephone: +48 713832739
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 8 110 766.77 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

teren gminy Milicz

VII.1.4)Description of the procurement:

Tożsamy z udzielonym zamówieniem

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 13
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 8 110 766.67 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Chemeko- System Sp. z o. o.
Postal address: ul. Jerzmanowska 6A
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-519
Country: Poland
E-mail: przetargi@chemekosystem.pl
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: PW KOSZ Barbara Nowicka
Postal address: Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51
Town: Milicz
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-300
Country: Poland
E-mail: pwkosz.biuro@gmail.com
Telephone: +48 713832739
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zamawiający udzielił dodatkowego zamówienia w drodze aneksu dotychczasowemu Wykonawcy usługi na okres od dnia 28.10.2021 do dnia 31.12.2021 roku.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Na podstawie § 13, pkt 1, ppkt b, umowy z dnia 18 września 2020 r. w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) strony wprowadzają w treści ww. umowy następujące zmiany:1.Z dniem 28.10.2021 r. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dodatkowe dostawy i usługi, o których mowa w § 1 umowy Nr IF.272.9.2020 z dnia 18 września 2020 r. , nieobjęte zamówieniem podstawowym, na zasadach określonych w ww. umowie.2.Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie przekroczy kwoty 2 500 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie podstawowej.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 8 110 766.67 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 8 921 293.78 PLN