Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 360448-2019

31/07/2019    S146    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Southampton: Onbemande luchtvaartuigen

2019/S 146-360448

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319522)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maritime and Coastguard Agency
Postadres: 105 Commercial Road
Plaats: Southampton
NUTS-code: UK
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: AviationPMO@mcga.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drone Demonstration and Development Project

Referentienummer: TCA 3/7/1111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35613000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement of a drone demonstration and development contract will enable the MCA to assess the potential use of unmanned aerial vehicle (UAV) to augment current and future aerial surveillance capability by reducing, enhancing or replacing existing delivery methods. It will seek to improve the efficiency and effectiveness of MCA operations whilst reducing the risk to MCA personnel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319522

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=417457031

GO Reference: GO-2019726-PRO-15166859