Services - 36050-2022

21/01/2022    S15

România-București: Servicii de curăţenie

2022/S 015-036050

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Strada: Ionescu de la Brad Ion, nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

”Servicii de curăţenie şi igienizare a spaţiilor interioare şi exterioare la locațiile D.R. București”

Număr de referinţă: S 1589932/2019/0121
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
63110000 Servicii de manipulare a încărcăturilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

D.R. București

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Conform cerintelor din caietul de sarcini-Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în zile: 825
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 190-459378

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 357/14.09.2020
Titlu:

Contract: ”Servicii de curăţenie şi igienizare a spaţiilor interioare şi exterioare la locațiile D.R. București”

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
14/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Strada Berceni, Nr. 104 H, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 2 143 643.66 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RA ROMATSA - Serviciul Juridic
Adresă: RA ROMATSA - RA ROMATSA - Bdul Ion Ionescu de la Brad nr.10, Sector 1 Juridic
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 013813
Țară: România
E-mail: laura.rusescu@romatsa.ro
Telefon: +40 212083227
Fax: +40 212302442
Adresă internet: www.romatsa.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cerintelor din caietul de sarcini-Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în zile: 825
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 2 209 260.50 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Strada Berceni, Nr. 104 H, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Schimbari legislative privind majorarea salariului minim pe economie

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Schimbari legislative privind majorarea salariului minim pe economie. Majorarea pretului contractului este de:3.06% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 2 143 643.66 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 2 209 260.50 RON