Usługi - 360519-2017

14/09/2017    S176    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 176-360519

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Celowska
Tel.: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Faks: +48 413402830
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.:„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu.

Numer referencyjny: WZP.26.1.48.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.:„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. Cmentarna, parking przy Cmentarzu Cedzyna, ulica 1.KDL.2.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.:„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach”.

2. Zakres czynności Inżyniera Kontraktu obejmuje: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.:„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach”, w tym m.in.:

a) nadzorowanie prowadzenia robót przez Wykonawcę w zakresie:

— robót drogowych,

— robót infrastruktury: wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,

— zieleni.

— robót innych (np. rozbiórkowych),pod kątem:

— ich jakości,

— właściwej kolejności,

— terminowości wykonania.

b) zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej,

c) ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami:

— poprzez Zespół obmiarowo-rozliczeniowy i geodetów,

d) koordynację robót w pasie drogowym z zarządcami lub właścicielami sieci, wykonującymi inne roboty we własnym zakresie,

e) sporządzanie sprawozdań, raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w układzie ogólnym i branżowym, wniosków o płatność a także innych dokumentów związanych z inwestycją wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz przedkładanie tych raportów Zamawiającemu w terminach ustalonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej i pisemnej,

f) nadzór nad promocją projektu wykonywana przez Wykonawcę robót budowlanych

(zgodną z „Zasadami promocji projektów w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020”),

g) opracowanie kosztorysów rozliczeniowych robót budowlanych oraz wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu (płatności przejściowe i końcowe) z podziałem na środki kwalifikowalne i niekwalifikowane wg wymagań Zamawiającego,

h) wyliczenie końcowych wartości robót budowlanych z podziałem dla poszczególnych ulic,

i) uzasadnienie zwiększenia pozycji kosztorysowych wraz z zestawieniem końcowym

pozycji przekroczonych według zaleceń Zamawiającego,

j) kontrola osób zatrudnionych na budowie w zakresie posiadanych umów o pracę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ.m.in:

— Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8

— Formularz cenowy – Załącznik nr 2

— Wzory umów – Załączniki nr 6a i 6b

4. Wartość zamówienia przekracza łącznie równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. równowartość kwoty 209 000 EUR.

Niniejsze postępowanie jest realizowane jako część zamówienia (każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania). Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 EUR.

5. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach – zadanie Nr 4 – oś priorytetowa II, działanie 2.1 „Zrównoważony transport miejski”.

6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ma przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencje Członków Zespołu Nadzoru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPW.02.01.00-26-0001/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 141 PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI a i VI b SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ;

2) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VII pkt 7 SIWZ składa każdy z Wykonawców;

4) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII pkt. 6 SIWZ przy czym:

a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII pkt 6.1. składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI pkt 1 SIWZ.

b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII pkt 6.2 SIWZ składa każdy z nich.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. zdolność techniczna lub zawodowa

1) Wykonawcy:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

— 1 usługi (1 umowy) tj. pełnienie nadzoru po stronie Zamawiającego nad realizacją budowy lub przebudowy dróg lub ulic w terenie miejskim klasy nie niższej niż L o długości nie mniejszej niż 1 km wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej o wartości inwestycji co najmniej 8 000 000 PLN brutto.

Usługa, o której mowa powyżej powinna obejmować co najmniej: nadzór robót drogowych, nadzór robót elektrycznych i teletechnicznych, nadzór robót instalacyjnych sanitarnych.

2) Osób:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, w tym co najmniej:

— Inżynier Rezydent – posiadający uprawnienia w dowolnej specjalności technicznej, z doświadczeniem przy kierowaniu zespołem nadzoru po stronie Zamawiającego obejmującym budowę lub przebudowę dróg lub ulic wraz z budową, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej o wartości robót minimum 8 000 000 PLN brutto i co najmniej w zakresie: robót drogowych, elektrycznych;

— Inspektor nadzoru robót drogowych – posiadający uprawnienia do kierowania (nadzorowania) robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych po stronie Zamawiającego na co najmniej 1 zadaniu o wartości robót minimum 5 000 000 PLN brutto obejmującym budowę dróg lub ulic w terenie miejskim;

— Inspektor nadzoru robót elektrycznych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami (nadzorowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz doświadczenie w nadzorze po stronie Zamawiającego nad wykonywaniem tego rodzaju robót – w zależności od rodzaju robót – co najmniej na:

— 1 budowie lub przebudowie linii elektrycznej SN i NN,

— 1 budowie oświetlenia ulicznego;

— Inspektor nadzoru robót instalacyjnych –sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania (nadzorowania) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający doświadczenie zawodowe na co najmniej 3 budowach o wartości min. 1 500 000 PLN brutto każda, przy kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycji zawierających w zakresie wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

— Inspektor nadzoru robót teletechnicznych – posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania ( nadzorowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego dla budowy linii napowietrznej telekomunikacyjnej,

— Specjalista ds. rozliczeń i obmiaru – posiadający doświadczenie na stanowisku Inspektor/specjalista ds. rozliczeń po stronie Zamawiającego przy realizacji inwestycji drogowej o wartości robót min 8 000 000 PLN brutto.

— Geodeta – posiadający uprawnienia do obsługi inwestycji.

Pozostałe informacje w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w załączniku nr 6a do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 041-074832
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, do kwoty 124 290,67 PLN netto polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego wymienionych w pkt. II.2.4)

2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.

4. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli ww. Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 Pzp.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okreś 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia usługę.

9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę co najmniej pracowników zespołu ds. rozliczeń i obmiaru, w tym Specjalistę ds. rozliczeń i obmiaru (Zamawiający dopuszcza zespół jednoosobowy składający się ze specjalisty ds. rozliczeń i obmiaru), W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis powyższego wymogu znajduje się w Tomie II - Załącznik nr 6a do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia Odwołania,

— jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikowałw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Szczegółowe zasady postepowania dotyczące odwołania, określają przepisy Działu VI PZP.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2017