Услуги - 360694-2020

31/07/2020    S147

Люксембург-Люксембург: Поддръжка за изготвяне на Официалния вестник

2020/S 147-360694

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 132-322375)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба за публикации на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue Mercier 2
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: 2985
Държава: Люксембург
Електронна поща: op-appels-offres@publications.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://op.europa.eu/en/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка за изготвяне на Официалния вестник

Референтен номер: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Основен CPV код
72600000 Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поканата за участие в търг е избирането на двама (2) икономически оператори, които да предоставят помощни услуги за създаване на приложението, използвано за изготвяне и проверка на бюджета на Европейския съюз (ЕС) и за оперирането на XML помощно звено свързано със създаването и изготвянето на Официалния вестник (ОВ) на ЕС.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 132-322375

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна обща стойност
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000,00 EUR

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 1 400 000,00 EUR

Номер на раздел: II.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000,00 EUR

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Друга допълнителна информация: