Supplies - 360721-2022

05/07/2022    S127

Poland-Puławy: Diesel oil

2022/S 127-360721

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
National registration number: 430840684
Postal address: ul. Dęblińska 2
Town: Puławy
NUTS code: PL815 Puławski
Postal code: 24-100 Puławy
Country: Poland
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telephone: +48 818868768
Fax: +48 818868768
Internet address(es):
Main address: http://zuk.pulawy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zuk-pulawy.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zuk-pulawy.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100% udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bezgotówkowa bieżąca sprzedaż za pomocą elektronicznych kart paliwowych oleju napędowego do zbiorników pojazdów należących do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.

Reference number: ZP/ZUK/11/2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest bieżąca sprzedaż za pomocą elektronicznych kart paliwowych oleju napędowego do zbiorników pojazdów należących do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: bezgotówkową bieżącą sprzedaż za pomocą elektronicznych kart paliwowych oleju napędowego w ilości do 175 000 litrów tj. 175 m3, nie mniejszej niż 162 000 litrów tj. 162 m3 do zbiorników pojazdów należących do Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,- opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru stanowi część II SWZ–Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL815 Puławski
Main site or place of performance:

Puławy.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa bieżąca sprzedaż za pomocą elektronicznych kart paliwowych oleju napędowego w ilości do 175 000 litrów tj. 175 m3, nie mniejszej niż 162 000 litrów tj. 162 m3 do zbiorników pojazdów należących do Zamawiającego.

a) Oferowany olej napędowy musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 590 + A1:2017-06.

b) Zakup dokonywany będzie za pomocą elektronicznych kart wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko i imię kierowcy. Karty zabezpieczone numerem PIN zostaną dostarczone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Ilość kart przypisanych do pojazdów będzie wynosić; 46 szt. Ilość kart przypisanych do kierowców będzie wynosić; 52 szt. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy szczegółowe zestawienie pojazdów i kierowców, które będzie podstawą do wydania elektronicznych kart paliwowych.

c) Zamawiający zastrzega, iż w okresie realizacji niniejszej umowy ilość kart może ulec zwiększeniu. Koszt wydania dodatkowych kart paliwowych będzie poniesiony przez Zamawiającego lecz jej cena jednostkowa nie może być większa od ceny karty podstawowej, podanej w ofercie Wykonawcy.

d) Ze względów ekonomicznych oraz eksploatacyjnych, bezgotówkowy zakup paliwa winien odbywać się, na stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Dęblińskiej 2 w Puławach w granicach administracyjnych miasta Puławy (odległość liczona drogami publicznymi).

e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dostępu do stacji paliw dla tankowania pojazdów Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia Zamawiający określa od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do czasu zakupu maksymalnej ilości paliwa, nie mniejszej niż 175 000 litrów tj. 175 m3 w zależności, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.

- Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową musi być wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga wykazania posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a) Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość liczona dla dojazdu drogami publicznymi).

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II SWZ – wzór umowy. Zakres dopuszczalnych zamian umowy stanowi część II SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/08/2022
Local time: 10:30
Place:

Zakład Usług Komunalnych, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca składa ofertę, w formie elektronicznej.

2. Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty;

b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

c) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze lub ewidencji;

d) zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy);

3. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

— JEDZ – składany jest na wezwane zamawiającego wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

— zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).

b) Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi.

2) brak podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie składa:

— informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo – w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy.

5. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przedstawiony został w pkt XI części I SWZ.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opisana w pkt XXIII części I SWZ.

7. Zamawiający, informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022