Έργα - 360723-2020

31/07/2020    S147

Ελλάδα-Αθήνα: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου

2020/S 147-360723

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημος Αθηναιων
Ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 10551
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυριδων Μεξας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.mel.tek.prog.odop@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2103721561
Φαξ: +30 2105200761
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.cityofathens.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Διευθυνση Οδοποιιας Αποχετευσης & Κοινοχρηστων Χωρων/Τμημα Μελετων Τεκμηριωσης & Προγραμματισμου
Ταχ. διεύθυνση: Αθηνας 16
Πόλη: Αθηνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 105 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αδαμαντιος Μονεμβασιωτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.monemvasiotis@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2103214883
Φαξ: +30 2105200761
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cityofathens.gr/pkd
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αποκαταστασεις - Ανακατασκευες αναπλασεις κοινοχρηστων χωρων του Δ.Α.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112700 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλατειών, πεζοδρόμων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις Δημοτικές

Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, που είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από τη χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ),

Έχουν υποστεί φθορές σε αρκετά σημεία και εγκυμονούν κινδύνους ως προς την ασφαλή χρήση τους. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων

Και στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 258 064.52 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45233260 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η περιοχή εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Με την παρούσα Σύμβαση θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλατειών, πεζοδρόμων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις ΔημοτικέςΚοινότητες του Δήμου Αθηναίων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων και στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα γίνουν εργασίες στους παρακάτω χώρους:

1η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Αριστοφάνους, Αισχύλου και Αρίωνος (Ψυρρή)

Πεζόδρομοι Κάνιγγος, Γαμβέτα και Γλάδστωνος

2η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Κοσμά Μπαλάνου, Μαλάμου και Πάροδος Ροζαρόλ

Πλατεία Αρμενίων

3η Δημοτική Κοινότητα

Πλατεία Ηούς

Κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Αδριανού και Αγίων Ασωμάτων

4η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομος Στρατηγού Δαγκλή

Πλατεία Πύρλα

5η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Στρατηγού Δαγκλή Τίρυνθος

Πλατεία Φειδά

6η Δημοτική Κοινότητα

Πλατεία Καραμανλάκη

Πλατεία Ρώμης

Πεζόδρομος Ρηνείας

7η Δημοτική Κοινότητα

Κοινόχρηστος χώρος Δαβάκη, Κοργιαλενίου και Μυλοποτάμου

Πεζόδρομος Ωρολογά

Πλατεία Χαιροπούλου

Προβλέπεται η αποκατάσταση – αντικακατάσταση των υφισταμένων φθορών στις δαπεδοστρώσεις, στα ρείθρα και στα κράσπεδα των πεζοδρομίων (μαρμάρινα ή πρόχυτα από σκυρόδεμα),

Η συντήρηση των καθιστικών πάγκων, οι επισκευές – βελτιστοποιήσεις των παρτεριών, η αποκατάσταση της κατακόρυφης σήμανσης, η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κλπ.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των εργασιών που φαίνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης ενδέχεται να τροποποιηθούν σημαντικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο βάθος

Της τριετούς διάρκειας της Σύμβασης, λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των μελλοντικών απαιτούμενων παρεμβάσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/16

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 73 που

Δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας 74 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με

Την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

Συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

Συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι

Οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο

Κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην

Κατηγορία έργου Οδοποιίας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε

Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ θα πρέπει να διαθέτουν

Τουλάχιστον:

α) Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 750 000 000 ευρώ.

β) Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 250 000 ευρώ.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 1.500.000 ευρώ.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να

Υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν (για

Την κατηγορία έργων Οδοποιίας στην οποία υπάγεται το έργο) τις παρακάτω προϋποθέσεις

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα: Για τους προσφέροντες

Οικονομικούς φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστο στελέχωση 2 μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον

Εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί, ένας (1) από τους δυο

Μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία, από δυο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία,

Για έκαστο εξ αυτών. Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον

Εμπειρία, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα εγκεκριμένα έγγραφα της σύμβασης(διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης).

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού στον 3ο όροφο του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 16 και Βύσσης, στην Αθήνα.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 145 162,00 EUR.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 07/10/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη

Λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων και βαρύνει τον Κ.Α. 7322.078 Φ30 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αθηναίων, και τους αντίστοιχους των ετών 2020-2021 και 2022.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EUR.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 -198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατάπαράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέααν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγονταi υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Αναλυτικά η διαδικασία αναφέρεται στο άρθρο 4.3 [Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία] της οικείας Διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δημος Αθηναιων-Διευθυνση Οδοποιιας Αποχετευσης & Κοινοχρηστων Χωρων
Ταχ. διεύθυνση: Αθηνας 16 Και Βυσσης
Πόλη: Αθηνα
Ταχ. κωδικός: 10551
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.mel.tek.prog.odop@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2103214883
Φαξ: +30 2105200761
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.cityofathens.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/07/2020