Bauleistung - 360751-2020

31/07/2020    S147

Polen-Danzig: Bauarbeiten

2020/S 147-360751

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Teatr Wybrzeże
Postanschrift: ul. Św. Ducha 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Idaszak
E-Mail: justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl
Telefon: +58 3017029

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.teatrwybrzeze.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPI-3700-4/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na modernizacji Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i i odbioru robót.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 34 235 148.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45212322 Bau von Theatern
45351000 Maschinentechnische Installationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na modernizacji Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku, między innymi: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, żelbetowe, izolacje, ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie, wyposażenie, instalacje wod.-kan., c.o., p.poż., instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, SSP, DSO, wentylacja i klimatyzacja, automatyka + BMS, instalacje elektroakustyki, inspicjenta, oświetlenia scenicznego,

technologia sceny, roboty w zakresie nawierzchni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie również:

1) w ramach robót przygotowawczych do zabezpieczenia (zamknięcia) oraz oddzielenia akustycznego (tymczasowe przegrody budowlane, zaślepienie otworów drzwiowych) stref czynnych obiektów Teatru Wybrzeże od strefy objętej robotami budowlanymi, pozwalające na prowadzenie bieżącej działalności Teatru, bez wpływu uciążliwości związanych z prowadzeniem robót;

2) w ramach robót odtworzeniowych, do wymiany wykładzin dywanowych oraz malowania ścian na wszystkich piętrach i klatkach schodowych w części administracyjnej budynku głównego, które z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Dużą Sceną, biorąc po uwagę konieczność korzystania z tych przestrzeni przez ekipy budowlane, ulegną znacznemu zużyciu i utracą walory użytkowe i estetyczne. Roboty odtworzeniowe wykonane zostaną na podstawie odrębnego zamówienia i za odrębnym wynagrodzeniem (wykonanie robót podobnych, zmiana umowy);

3) opracować, dla urządzeń, wyposażenia technicznego, i innych rozwiązań technicznych nieposiadających atestów, aprobat i innych dokumentów dopuszczenia, indywidualną dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, uzgodnić dokumentację z autorem projektu, oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych;

4) uczestniczyć, na wniosek nadzoru autorskiego, w czynnościach związanych z wykonywaniem badań akustycznych Sali teatralnej. Przewiduje się 3-krotne wykonanie badań. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, w oparciu o wytyczne nadzoru autorskiego, przygotowanie pomieszczeń (w tym czasowe zamknięcie otworów drzwiowych/okiennych);

5) przygotować w imieniu Zamawiającego pełną dokumentację, niezbędną do rejestracji w UDT urządzeń mechaniki sceny (decyzja o rejestracji i dopuszczeniu do użytkowania musi zostać złożona wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót);

6) wykonać instalację teletechniczną w postaci 2 x RJ45 Kat. 6 w każdym pomieszczeniu, opisanym w projekcie jako magazyn;

7) wykonać złącze energetyczne dla co najmniej 3 liczników, wraz z montażem liczników w elewacji Budynku Głównego, od strony ulicy Teatralnej, oraz doprowadzeniem zasilania ze stacji, zlokalizowanej w Budynku Podziemnym. Dodatkowo, jedną z sekcji należy wyposażyć w możliwość instalacji podlicznika, który będzie zasilać takie gniazda jak 63 A, 32 A, 16 A trójfazowe oraz 2 x 16 A jednofazowe. Kolor złącza musi odpowiadać kolorystyce elewacji.

4. Mając na uwadze, że roboty prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych, czynnych stref i obiektów Zamawiającego (część administracyjna, Czarna Sala, Scena Malarnia, Scena Stara Apteka) zaleca się, aby Wykonawca przewidział, w całym procesie budowy, możliwość prowadzenia robót z uwzględnieniem w wybranych dniach tygodnia „przerw technologicznych”, umożliwiających Zamawiającemu prowadzenie sprawnej (bez uciążliwości z budowy) bieżącej działalności, w tym artystycznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 060-142901
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPI-3700-4/20
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Budimex S.A.
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 171 328.01 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 235 148.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej,jakie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, wskazane zostały w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020