Services - 36077-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Haarlem: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2022/S 015-036077

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels Karremans
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onbelichte Glasvezel (Dark Fiber) Provincie Noord-Holland

Referentienummer: 872419
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Dataverbindingen (redundant) voor ongeveer 44 beweegbare kunstwerken in de provincie Noord-Holland

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/02/2017
Einde: 31/12/2031
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 051-094380

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onbelichte Glasvezel (Dark Fiber) Provincie Noord-Holland

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
27/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Relined B.V.
Nationaal identificatienummer: 30189673
Postadres: Clarissenhof 1 B
Plaats: VIANEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4133AB
Land: Nederland
E-mail: sales@relined.nl
Telefoon: +31 347358010
Internetadres: http://www.relined.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 7 094 340.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: info@noord-holland.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dataverbindingen (redundant) voor ongeveer 44 beweegbare kunstwerken in de provincie Noord-Holland.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/02/2017
Einde: 31/12/2031
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 094 340.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Relined B.V.
Nationaal identificatienummer: 30189673
Postadres: Clarissenhof 1 B
Plaats: VIANEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4133AB
Land: Nederland
E-mail: sales@relined.nl
Telefoon: +31 347358010
Internetadres: http://www.relined.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Het realiseren van en derde netwerk-knooppunt op een nieuwe loccatie. Hiertoe dienen ontwerp-, voorbereiding- en uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd te worden. O.a. voor de aanpassing van de reeds gebouwde glasvezelringen en het aanleggen van extra glasvezeltracés.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Conform de eisen in het contract en het ontwerp van het glasvezel-netwrk dienen er 3 netwerk-knooppunten ingericht te worden zodat alle objecten redundant aangesloten kunnen worden. Het knooppunt maakt deel uit van de primaire ring en is een essentieel onderdeel van de bediencentrale. Het knooppunt was voorzien bij object Willemsluizen. Dit object blijkt door externe ontwikkelingen gedurende het project niet de meest geschikte locatie meer te zijn. Het 3e knooppunt dient gerealiseerd te worden op een nieuwe locatie, nl. 't Schouw.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 7 685 507.55 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 7 783 104.55 EUR