Services - 36078-2022

21/01/2022    S15

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 015-036078

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Nils Manfred Samuel Sjö
E-mail: nmss@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
71631000 Teknisk inspektion
71631470 Inspektion af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

I 2009 traf det danske Folketing beslutning om at bevilge 18 000 000 000 DKK til en total fornyelse frem til 2023 af signalsystemerne på det danske jernbanenet (Signalprogrammet). Fornyelsen sker både på fjern- og regionalbaner, hvor signalsystemet ERTMS etableres, og på S-togslinjerne i København med CBTC-teknologi. For at opfylde krav fastsat i lovgivning offentliggjorde Banedanmark i 2009 en udbudsbekendtgørelse (2009/S 91-131481) og indgik efterfølgende en rammeaftale til brug for Signalprogrammet om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK.

I 2018-2019 blev Signalprogrammet genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030. Denne bekendtgørelse omhandler ændringen af rammeaftalen efter replanlægningen (se i øvrigt pkt. VII.2).

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Slut: 31/12/2030
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

Rammeaftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor artikel 51, stk. 1, i direktiv 2014/25 ikke var gældende. Der ændres ikke med denne ændring i rammeaftalens varighed, da den allerede har en løbetid indtil udgangen af Signalprogrammet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2014-DK-TM-0300 – ”Retrofitment of vechicles with ERTMS baseline 3 – level 2”2014-DK-TM -0183-W – “ERTMS Trackside deployment along the section Copenhagen H – Køge Nord – Ringsted in East Denmark”

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 012-027939

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
13/05/2009
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo Certification Denmark ApS
CVR-nummer: 36893885
Postadresse: Høffdingsvej 34
By: Valby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo EMEA Limited
CVR-nummer: 09461485
Postadresse: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
By: Shoreham-by-Sea
NUTS-kode: UKJ South East (England)
Postnummer: BN45 5FG
Land: Det Forenede Kongerige
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo Plc
CVR-nummer: 222915
Postadresse: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
By: Shoreham-by-Sea
NUTS-kode: UKJ South East (England)
Postnummer: BN45 5FG
Land: Det Forenede Kongerige
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 100 000 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det angivne beløb i pkt. VII.1.6. er den anslåede værdi af rammeaftalen fra 2009 til 2030. Banedanmark er ikke ved at angive dette anslåede beløb forpligtet til at indkøbe ydelser hos leverandøren svarende til dette beløb.

Det har ikke været muligt for Banedanmark at fremskaffe en kopi af kontrakttildelingsbekendtgørelsen fra 2009 til brug for pkt. IV.2.1, og det er derfor nummeret for kontrakttildelingsbekendtgørelsen fra 2022 i forbindelse med denne ændring, som er anført. Det er af samme grund datoen for udbudsbekendtgørelsen fra 2009, der er anført i pkt. V.2.1 og pkt. VII.1.5.

Det i pkt. V.2.4. angivne beløb er den anslåede værdi af rammeaftalen indeholdt i udbudsbekendtgørelsen fra 2009. Det i pkt. VII.1.6 angivne beløb er den samlede anslåede værdi i perioden 2009 til 2030.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed har opnået enighed om en ændringsaftale med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. For klagefrister henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2022

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
71631000 Teknisk inspektion
71631470 Inspektion af jernbanespor
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

I 2009 traf det danske Folketing beslutning om at bevilge 18 000 000 000 DKK til en total fornyelse frem til 2023 af signalsystemerne på det danske jernbanenet (Signalprogrammet). Fornyelsen sker både på fjern- og regionalbaner, hvor signalsystemet ERTMS etableres, og på S-togslinjerne i København med CBTC-teknologi. For at opfylde krav fastsat i lovgivning offentliggjorde Banedanmark i 2009 en udbudsbekendtgørelse (2009/S 91-131481) og indgik efterfølgende en rammeaftale til brug for Signalprogrammet om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK.

I 2018-2019 blev Signalprogrammet genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030. Denne bekendtgørelse omhandler ændringen af rammeaftalen efter replanlægningen (se i øvrigt pkt. VII.2).

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 13/05/2009
Slut: 31/12/2030
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

Rammeaftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor artikel 51, stk. 1, i direktiv 2014/25 ikke var gældende. Der ændres ikke med denne ændring i rammeaftalens varighed, da den allerede har en løbetid indtil udgangen af Signalprogrammet.

VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 235 000 000.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo Certification Denmark ApS
CVR-nummer: 36893885
Postadresse: Høffdingsvej 34
By: Valby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo EMEA Limited
CVR-nummer: 09461485
Postadresse: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
By: Shoreham-by-Sea
NUTS-kode: UKJ South East (England)
Postnummer: BN45 5FG
Land: Det Forenede Kongerige
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ricardo Plc
CVR-nummer: 222915
Postadresse: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
By: Shoreham-by-Sea
NUTS-kode: UKJ South East (England)
Postnummer: BN45 5FG
Land: Det Forenede Kongerige
Internetadresse: https://ricardo.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

For at sikre at Banedanmark, som er forpligtet til at have en uafhængig assessor og en uafhængig NoBo tilknyttet Signalprogrammet, er i stand til at indkøbe disse ydelser i resten af programmets levetid, har Banedanmark efter replanlægningen af Signalprogrammet udvidet den oprindelige anslåede ramme på 100 000 000 DKK med yderligere 135 000 000 DKK til en ny anslået ramme på 235 000 000 DKK. Ændringen er ikke indgået og underskrevet med leverandøren før udløbet af perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed blev offentliggjort, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud. Rammeaftalens bestemmelse om dens varighed er knyttet op på Signalprogrammets varighed og er derfor ikke blevet ændret.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Behovet for ændringen og udvidelsen af beløbsrammen skyldes hovedsageligt, at Signalprogrammets replanlægning som følge af den uforudsete kompleksitet, som det at installere et IT-baseret signalsystem på et landsdækkende jernbanenet i praksis viste sig at være forbundet med. Replanlægningen har nedført til, at sidste rollout nu forventes i 2030 og ikke 2023. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark er det første land, der foretager en landsdækkende udskiftning af signalsystemerne til signalsystemet ERTMS.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 235 000 000.00 DKK