Diensten - 360793-2018

Beknopt weergeven

17/08/2018    S157    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Gelsenkirchen: Openbaar vervoersdiensten per spoor

2018/S 157-360793

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening nr. 1370/2007 die één jaar vóór de bekendmaking van de uitnodiging tot inschrijving of onderhandse gunning moet worden bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

<regulation_20071370> (en_US)

Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
Augustastr. 1
Ter attentie van: Ute Geelhaar
45879 Gelsenkirchen
Duitsland
Telefoon: +49 209/1584-363
E-mail: spnv-vergabe@vrr.de

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.vrr.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.3)Verwachte aanvang en looptijd van de opdracht of uiterste termijn voor de voltooiing
Aanvang: 14.12.2025
Periode in maanden: 180 (vanaf de gunning van de opdracht)