Roboty budowlane - 360824-2014

Wyświetl widok skrócony

23/10/2014    S204

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 204-360824

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 62
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-973
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Solecki
E-mail: andrzej.solecki@pkp.pl
Tel.: +48 783916797
Faks: +48 224749177

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pkpsa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dworzec kolejowy Szczecin Główny.

Kod NUTS PL424 Miasto Szczecin

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzysząca mu infrastrukturą torowo-peronową w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych (w tym dostępności do korzystania z usług kolejowych przez osoby niepełnosprawne i z ograniczonymi możliwościami ruchowymi). Planuje się podniesienie stanu technicznego i wyposażenia obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej, a także poprawę warunków sanitarnych i higienicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Projekt obejmuje przebudowę wraz ze zmianami funkcjonalnymi budynku Dworca Głównego łącznie z instalacjami, przebudowę strefy wejściowej do schronu „Podziemnego Szczecina” na zakończeniu istniejącego przejścia podziemnego, budowę nowego pieszego ciągu komunikacyjnego nad peronami łączącego budynek dworca z ul. Owocową, przebudowę nawierzchni peronów nr 1 i 4, budowę nowych wiat peronowych na peronie nr 4, renowację muru oporowego; renowację elewacji byłej nastawni, renowacja elewacji budynku byłego dyżurnego ruchu peronowego na peronie nr 3 oraz aktualizację całej dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy peronu 2 i 3 oraz łącznika miedzy kładkami.
Realizacja inwestycji musi być prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego Szczecin Główny w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzyszącamu infrastrukturą torowo-peronową w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych (w tym dostępności do korzystania z usług kolejowych przez osoby niepełnosprawne i z ograniczonymi możliwościami ruchowymi). Planuje się podniesienie stanu technicznego i wyposażenia obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej, a także poprawę warunków sanitarnych i higienicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Projekt obejmuje przebudowę wraz ze zmianami funkcjonalnymi budynku Dworca Głównego łącznie z instalacjami, przebudowę strefy wejściowej do schronu „Podziemnego Szczecina” na zakończeniu istniejącego przejścia podziemnego, budowę nowego pieszego ciągu komunikacyjnego nad peronami łączącego budynek dworca z ul. Owocową, przebudowę nawierzchni peronów nr 1 i 4, budowę nowych wiat peronowych na peronie nr 4, renowację muru oporowego; renowację elewacji byłej nastawni, renowacja elewacji budynku byłego dyżurnego ruchu peronowego na peronie nr 3 oraz aktualizację całej dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy peronu 2 i 3 oraz łącznika miedzy kładkami.
Realizacja inwestycji musi być prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego Szczecin Główny w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień z zakresu:
1) Robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, których wykonanie wynikło ze zmian funkcji poszczególnych części budynków i budowli.
2) Robót fundamentowych i izolacyjnych, których wykonanie wynikło ze zmian funkcji poszczególnych części budynków i budowli.
3) Robót budowlanych wykończeniowych, których wykonanie wynikło ze zmian funkcji poszczególnych części budynków i budowli.
4) Robót budowlanych renowacji muru oporowego i elewacji byłej nastawni.
5) Robót budowlanych peronów.
6) Robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych zarówno w zakresie instalacji jak i sieci spowodowanychkoniecznością zmiany przebiegu tras.
7) Robót instalacyjnych sanitarnych (wod.-kan., c.o.. wentylacji, klimatyzacji, c.w., c.t. i in.) zarówno w zakresie instalacjijak i sieci spowodowanych koniecznością zmiany przebiegu tras lub nieszczelności lub których wykonanie wynikło zezmian funkcji poszczególnych części budynków i budowli.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45454100 Odnawianie, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 99 617 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Numer postępowania: WNP-000290
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 25-038821 z dnia 5.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 112-196443 z dnia 13.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Winnicki Sp. z o.o. oraz Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Chopina 117 A
Miejscowość: Sochaczew
Kod pocztowy: 96-503
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 90 735 821,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 99 617 700 i najwyższa oferta 140 835 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,Priorytet VII Transport przyjazny środowisko, Działanie 7.1 – Rozwój Transportu Kolejowego, Projekt znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych pod pozycją 52.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z Art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie należy wnosić w terminie zależnie od czynności lub zaniechania:
1) na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp – 10 dni;
2) na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp – 15 dni;
3) na treść ogłoszenia o zamówieniu, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;
4) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 lit. 1)-3), odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2014