Leveringen - 360912-2020

31/07/2020    S147

Nederland-'s-Hertogenbosch: Elektriciteit

2020/S 147-360912

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Aa en Maas
Nationaal identificatienummer: 371566599
Postadres: Pettelaarpark 70
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5216 PP
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne Hofman
E-mail: backoffice@energie-makelaar.com
Telefoon: +31 546579195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aaenmaas.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a7f5e34a70ca214dbd9f55c50dae106
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a7f5e34a70ca214dbd9f55c50dae106
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: waterschap
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor levering van elektriciteit t.b.v. De Gezamenlijke Brabantse Waterschappen

Referentienummer: BW-2020-E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding heeft tot doel een gezamenlijke definitieve gunning en afspraken te genereren met vervolgens drie (3) afzonderlijke (elk waterschap) overeenkomsten voor:

a) de aanbestedende dienst te sluiten met een leverancier voor de levering van duurzame elektriciteit aan de elektriciteitsaansluitingen van de aanbestedende dienst. De te sluiten overeenkomsten moeten het mogelijk maken om maximaal te profiteren van de gezamenlijke volumes van alle aansluitingen van de aanbestedende dienst;

b) een inspanningsverplichting duurzame opwek te verlangen. De waterschappen hebben allen individuele doelstellingen gesteld.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

120 382 MWh jaarvolume (gesommeerd van drie deelnemers).

1 203 820 MWh voor een looptijd van tien jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium B: kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2031
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van twee maal vijf (5) leveringsjaren, uiterlijk te lichten op 1 juli voorafgaand aan het eerste leveringsjaar van de betreffende optieperiode. De totale contractduur bedraagt 120 maanden. Er is géén sprake van automatische verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De contractduur voor de overeenkomsten bedraagt als basis tien (10) jaren, zijnde 2022-2032.

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van twee maal vijf (5) leveringsjaren, uiterlijk te lichten op 1 juli voorafgaand aan het eerste leve-ringsjaar van de betreffende optieperiode.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2020