Lieferungen - 360921-2020

31/07/2020    S147

Polen-Danzig: Messeeinrichtungen

2020/S 147-360921

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Gdańska
Postanschrift: ul. Długa 46/47
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-831
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Miłosierna
E-Mail: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl
Telefon: +48 585733128
Fax: +48 585733128

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.muzeumgdansk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot ekspozycyjnych w Muzeum Bursztynu w Gdańsku w ramach projektu ER/1/035/2018 dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej P...

Referenznummer der Bekanntmachung: NZP.26.5.2020(ZP-PN/03)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39154000 Messeeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 47 gablot wystawienniczych według projektu Zamawiającego;

1.2. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 7 standów informacyjnych według projektu Zamawiającego;

1.3. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 12 obudów słupów według projektu Zamawiającego;

1.4. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 1 ekranu szklanego według projektu Zamawiającego;

1.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów, z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów itp. – zawarte są w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39171000 Schauvitrinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Wielki Młyn, Wielkie Młyny 7, 80-849 Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 47 gablot wystawienniczych według projektu Zamawiającego;

1.2. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 7 standów informacyjnych według projektu Zamawiającego;

1.3. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 12 obudów słupów według projektu Zamawiającego;

1.4. wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 1 ekranu szklanego według projektu Zamawiającego;

1.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów, z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów itp. – zawarte są w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w projekcie, zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenie wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wszystkie gabloty muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość osprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gablot zgodnie z ich projektem i przeznaczeniem.

5. Wszystkie szczegóły projektu, takie jak wymiary, podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsce umieszczania stalowych prętów pod półki, itp. Wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz autora projektu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego oraz autora projektu gablot na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi.

7. Zastosowane materiały muszą spełniać wymóg neutralności chemicznej w stosunku do obiektów, potwierdzony poprzez odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty lub poprzez wyniki testów Oddy’ego wykonanych przez laboratoria muzealne lub posiadające akredytację PCA lub jej zagranicznego odpowiednika.

8. Na etapie realizacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania do zatwierdzenia próbek oświetlenia ze wskazaniem barwy światła, próbek szkła, próbek lakierowania szkła, próbek podstawek oraz próbek malowania elementów.

9. Oświetlenie do gablot powinno być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155 poz. 1089).

10. Gabloty muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.9.2014 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 19.9.2014 poz. 1240).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 14/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ER/1/035/2018 dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedną realizację, która swoim zakresem obejmowała wykonanie i dostawę bezpiecznych gablot przeznaczonych do eksponowania zbiorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.9.2014 załącznik nr 1 „Wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1240) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia oraz warunki umowy zostały określone we wzorze umowy w rozdziale IV SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47, POLSKA – sala edukacyjna

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ (załącznik nr 1 do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (załącznik nr 1 do oferty).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inny dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 2 do SIWZ;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru- załącznik nr 3 do SIWZ,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 i 7 w wysokości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020