Lieferungen - 360935-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Fahrzeuge mit Allradantrieb

2020/S 147-360935

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-624
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Jedynak
E-Mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Telefon: +48 226012220
Fax: +48 226011857

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.policja.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 2 sztuk pojazdów nieoznakowanych osobowych terenowych skrycie opancerzonych

Referenznummer der Bekanntmachung: 134/Ctr/20/TJ/PMP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk pojazdów nieoznakowanych osobowych terenowych skrycie opancerzonych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 252 032.52 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk pojazdów nieoznakowanych osobowych terenowych skrycie opancerzonych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: K3 – Gwarancja na pojazd (w tym na pojazd bazowy, na którym dokonano zabudowy), obejmująca również opancerzenie przedziału II (kapsuła załogowa) wraz ze wszystkimi szybami kuloodpornymi, co najmniej 5 lat licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: K4 – Bezpłatne przeglądy okresowe na pojazd (w tym na pojazd bazowy, na którym dokonano zabudowy), co najmniej 5 lat licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 252 032.52 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 18/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 80 000,00 PLN.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunek udziału, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym posiadania koncesji, udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019, poz. 1214).

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców, podmiotów trzecich) wymagane złożenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunek udziału, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców, podmiotów trzecich) wymagane złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Warunki udziału oraz wymagane dokumenty określa rozdział VI i VII SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1. oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji „α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” (cześć IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ). W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie części III „Podstawy wykluczenia”.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: składa JEDZ dot. podwykonawców.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – Wykonawca składa wraz z ofertą:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego, określonych w pkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 Załącznika nr 3 do SIWZ wraz z zaznaczeniem poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta / importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.

2. Kopię certyfikatu wystawionego na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającego spełnienie wymogów określonych w pkt 1.10.3 i 1.10.4 Załącznika nr 3 do SIWZ.

3. Kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

4. Wykaz i lokalizację (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi dla pojazdów bazowych oraz stacji obsługi serwisowej pojazdów zapewniającej całościową obsługę pojazdów po zabudowie. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów bazowych w Warszawie lub powiatach ościennych oraz co najmniej po jednej w województwach: śląskim, wielkopolskim i pomorskim oraz na terenie Polski co najmniej jednej stacji obsługi serwisowej pojazdów zapewniającej całościową obsługę pojazdów.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 7). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020