Leveringen - 360936-2020

31/07/2020    S147

Polen-Brodnica: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 147-360936

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Brodnicy
Postadres: ul. Kamionka 23
Plaats: Brodnica
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-300
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Miejski w Brodnicy
E-mail: umb@brodnica.pl
Telefoon: +48 5630300
Fax: +48 564982626

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brodnica.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.brodnica.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.brodnica.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://platformazakupowa.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://platformazakupowa.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Referentienummer: AD. 271.18.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. do 1 100 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 17 785,07 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów / grupa taryfowa B/ - Część 1 zamówienia – 6 933,00 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ,

2) Do lokali i obiektów /grupa taryfowa C, G, R/ Część 2 zamówienia – 9 688,90 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego - Część 3 zamówienia – 1 163,17 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1c do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III, III.1, III.2 oraz III.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupa taryfowa B/

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Brodnicy, Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica.......reszta w rozdziale I SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 8 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 6 933,00 MWh, z tego:

Strefa I 1 437,08 MWh

Strefa II 948,81 MWh

Strefa III 4 547,11 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

7. Część 1 zamówienia – Podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh]

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Powiat Brodnicki 194,44 106,79 615,91 917,14

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy 1 190,04 842,02 3 931,20 5 963,26

3 Gmina Zbiczno 52,60 0,00 0,00 52,60

1 437,08 948,81 4 547,11 6 933,00

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Postępowanie zostanie wszczęte najpóźniej na jesieni 2021r.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupa taryfowa C, G, R/

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Brodnicy, Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica.......reszta wskazana w rozdziale I SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 858 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 9 688,90 MWh, z tego:

Strefa I 6 404,97 MWh

Strefa II 3 032,19 MWh

Strefa III 251,74 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Gmina Radomin

W odniesieniu do punktów poboru poz. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 Załącznika 1b zużycie wyliczone zostało dla okresu dostaw 01.01.2021 – 30.06.2021. Zamawiający w obiektach planuje montaż paneli PV, uzyskanie statusu Prosumenta, a w konsekwencji zawarcie umów kompleksowych. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Uruchomienie instalacji, w przypadku otrzymania dofinansowania, planowane jest na lipiec 2021r. Wobec czego konieczne będzie rozwiązanie umowy sprzedaży (w odniesieniu do konkretnych PPE) ze skutkiem na 30.06.2021. Każdorazowo zamawiający poinformuje wykonawcę o wykonaniu inwestycji i konieczności zakończenia dostaw. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zamawiający zastrzega możliwość kontynuowania dostaw do 31.12.2021r. poprzez zawarcie Aneksu do umowy wprowadzającego zmianę terminu zakończenia dostaw.

5. Gmina Miasto Wąbrzeźno

Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia punktów opisanych w Załączniku 1b poz. 26, 27, 34 w I kwartale 2021 w związku z planowaną instalacją OZE i koniecznością zawarcia umów kompleksowych. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

6. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w

Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”, z zastrzeżeniem zapisów pkt 4 i 5 powyżej.

7. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

8. Część 2 zamówienia – Podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh]

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasta Brodnicy 942,99 275,75 0,00 1 218,74

2 Gmina Bartniczka 418,58 167,50 0,00 586,08

3 Gmina Bobrowo 89,06 83,97 0,00 173,03

4 Gmina Brodnica 568,61 9,55 0,00 578,16

5 Powiat Brodnicki 706,01 192,21 0,00 898,22

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy 88,76 78,21 0,00 166,97

7 Gmina Brzozie 290,83 140,42 0,00 431,25

8 Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu 0,35 0,68 0,00 1,03

9 Gmina Golub-Dobrzyń 127,87 20,56 0,00 148,43

10 Miasto i Gmina Górzno 150,00 98,82 135,00 383,82

11 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 95,00 193,00 0,00 288,00

12 Gmina Kowalewo Pomorskie 859,17 162,40 52,50 1 074,07

13 Gmina Książki 204,56 85,06 0,00 289,62

14 Gmina Lisewo 159,72 367,51 0,00 527,23

15 Gmina Miłoradz 306,94 140,53 64,24 511,71

16 Gmina Osiek 171,54 216,33 0,00 387,87

17 Gmina Radomin 142,32 122,76 0,00 265,08

18 Gmina Miasto Wąbrzeźno 305,91 172,21 0,00 478,12

19 Powiat Wąbrzeski 372,67 58,93 0,00 431,60

20 Gmina Zbiczno 163,02 240,07 0,00 403,09

21 Gmina Zbójno 241,06 205,72 0,00 446,78

6 404,97 3 032,19 251,74 9 688,90

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Postępowanie zostanie wszczęte najpóźniej na jesieni 2021r.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Brodnicy, Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica........reszta wskazana w rozdziale nr I SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 234 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 1 163,17 MWh, z tego:

Strefa I 384,16 MWh

Strefa II 779,01 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1c do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część 3 zamówienia – Podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh]

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasta Brodnicy 4,10 13,91 0,00 18,01

2 Gmina Bartniczka 17,28 0,00 0,00 17,28

3 Gmina Brodnica 133,59 4,98 0,00 138,57

4 Gmina Golub-Dobrzyń 63,30 220,67 0,00 283,97

5 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 8,00 24,00 0,00 32,00

6 Gmina Kowalewo Pomorskie 100,59 345,60 0,00 446,19

7 Gmina Książki 10,00 23,98 0,00 33,98

8 Gmina Miasto Wąbrzeźno 44,33 145,87 0,00 190,20

9 Gmina Zbiczno 2,97 0,00 0,00 2,97

384,16 779,01 0,00 1 163,17

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Postępowanie zostanie wszczęte najpóźniej na jesieni 2021r.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dotyczy wszystkich części zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca, złoży:

Ważną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Oferta na część 1 i część 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych).

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 1 i część 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych).

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 2 i część 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych).

Oraz

c) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na trzy części zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych).

Oraz

d) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 2 650 000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży:

Oferta na część 1 zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych).

Oferta na część 2 zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 3 zamówienia:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 1 i 2 zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na ....

Eventuele minimumeisen:

....sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 1 i 3 zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

2.000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na część 2 i 3 zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Oferta na trzy części zamówienia:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych)

Oraz

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 650 000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Oferta na część 1 i część 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 12 500 MWh (dwanaście tysięcy pięćset)

Oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 750 (siedmiuset pięćdziesięciu) punktów poboru,

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Oferta na część 1 i część 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

b) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 5 800 MWh (pięć tysięcy osiemset)

Oraz

c) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 200 (dwustu) punktów poboru,

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Oferta na część 2 i część 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 8 300 MWh (osiem tysięcy trzysta)

Oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 950 (dziewięciuset pięćdziesięciu) punktów poboru,

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Oferta na trzy części zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 13 300 MWh (trzynaście tysięcy trzysta)

Oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 950 (dziewięciuset pięćdziesięciu) punktów poboru,

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1.Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne dla Stron postanowienia umowy. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów Umowy (§ 17 Istotne dla Stron postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).

2. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.

3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę – zakaz nie dotyczy szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD.

4. Zmiany realizacji umowy zawarte są w paragrafie 17 wzoru umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za

Pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie zamawiającego https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu10%26value%255B1%255D%3D40, postępowanie Brodnicka Grupa Zakupowa..reszta rozdział XII SIWZ

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Komisja przetargowa oraz osoby, które prowadziły czynności w postępowaniu. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Ze względu na brak miejsca w rubryce ogłoszenia reszta wymagań dotyczących wadium jest opisana w rozdziale IX SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Postępowanie zostanie wszczęte najpóźniej na jesieni 2021r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to

W szczególności:

• wykonawcy będącego osobą fizyczną,

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone

W informacji z KRK),

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to

W szczególności:

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Brodnicy jako Kierownik Zamawiającego, przetwarzanych w Gmina Miasta Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, tel. 564930300, fax. 564982626, email: umb@brodnica.pl.

• jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 564930354*. Reszta rozdział XX SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania ........

Ze względu na brak miejsca w rubryce tego ogłoszenia reszta treści winna być w tym ogłoszeniu jak w ogłoszeniu umieszczonym na http://platformazakupowa.pl oraz na http://bip.brodnica.pl - dotyczy to punktów 4.6, od 5 do 5.5, 5.7, od 8 do 8.10 oraz 16.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp) 8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. 8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020