Lieferungen - 360944-2020

31/07/2020    S147

Polen-Tuszów Narodowy: Heizkessel für Zentralheizungen

2020/S 147-360944

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tuszów Narodowy
Postanschrift: Tuszów Narodowy 225
Ort: Tuszów Narodowy
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 39-332
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Niedbała
E-Mail: gmina@tuszownarodowy.pl
Telefon: +48 177743720
Fax: +48 177743721

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://tuszownarodowy.biuletyn.net

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tuszownarodowy.biuletyn.net
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Stop ze smogiem" w gminie Tuszów Narodowy – wymiana dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły gazowe oraz na pellet).

Referenznummer der Bekanntmachung: DKP.271.10.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwo stałe na nowe wysokosprawne źródła ciepła - w tym: dostawa i montaż 24 zestawów kondensacyjnych kotłów gazowych (na gaz ziemny) oraz 6 zestawów kotłów na biomasę - pellet (z automatycznym zasypem) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tuszów Narodowy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: „STOP ZE SMOGIEM w gminie Tuszów Narodowy”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
45300000 Bauinstallationsarbeiten
51210000 Installation von Messgeräten
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Teren wiejskiej Gminy Tuszów Narodowy,

Powiat mielecki

Województwo: podkarpackie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, istniejących 30 szt. kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na kotły kondensacyjne na paliwo gazowe, oraz kotły opalane biomasą w szczególności: odłączenie istniejących kotłów wraz z zasobnikami od instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, w istniejących układach otwartych, zdemontowanie (lub odcięcie) naczyń wzbiorczych sytemu otwartego (w miejscu odcięcia zainstalowanie zaworów odcinających a nad nimi odpowietrzników), dostawę oraz podłączenie nowych kotłów do instalacji centralnego ogrzewania instalacji zimnej i ciepłej wody, istniejącej instalacji gazowej. W zakres zamówienia wchodzi: demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe; dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację 24 nowych zestawów kondensacyjnych kotłów gazowych (gaz ziemny), oraz 6 zestawów kotłów na biomasę (z automatycznym zasypem) z dostosowaniem ich zabudowy do istniejących układów grzewczych c.o. i c.wu. w obiektach,

— montaż czopucha kotła biomasowego z wyczystką i przyłączenie kotła biomasowego rurą żarową do istniejącego kanału spalinowego komina,

— wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku (dostosowane do warunków obiektu),

— podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej budynku (dostosowane do warunków obiektu).

* koszt przystosowania instalacji c.o. do układu zamkniętego, a także koszt instalacji nowego naczynia wzbiorczego jest obowiązkiem Wykonawcy,

— montaż niezbędnych urządzeń w oparciu o opis techniczny kotła, a także czujników temperatury zewnętrznej i wymaganych czujników do współpracy z istniejącą instalacją,

— wykonanie odejścia do instalacji c.w.u. zakończonego zaworami DN20.

*koszt wpięcia do instalacji c.w.u. pozostaje po stronie użytkownika obiektu

— instalację licznika energii cieplnej z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu, gdy funkcji takich nie posiada sterownik Instalacji,

— instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu przez zainstalowaną przeglądarkę internetową,

— wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

— wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

— napełnienie instalacji,

— uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów,

— uruchomienie, regulacja i udział w odbiorze technicznym instalacji,

— przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,

— przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Instalacji dla każdej lokalizacji zawierającej:

a. schemat instalacji,

b. protokół szczelności instalacji hydraulicznej,

c. certyfikat instalacji, tj. dokument podpisany przez certyfikowanego Instalatora poświadczający parametry techniczne instalacji dopuszczonej do użytkowania,

d. prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim,

e. deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały,

f. karty techniczne zamontowanych urządzeń,

g. karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

h. kartę gwarancyjną na wykonane roboty,

i. protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania,

j. protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcę, przy udziale użytkownika,

— wykonanie regulacji instalacji w 2025 roku w ramach udzielonej gwarancji dla zapewnienia jej nominalnych parametrów pracy,

— wykonanie innych elementów ujętych w załącznikach do SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na zamontowane kondensacyjne kotły gazowe / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na zamontowane automatyczne kotły opalane biomasą / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia wady/usterki w okresie gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „STOP ZE SMOGIEM w gminie Tuszów Narodowy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.3.1 – Realizacja planów niskoemisyjnych, nr projektu: RPPK.03.03.01-18-0017/18.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadaczy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

—6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

—6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

—6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59ust.2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24ust.1 i ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) Oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

—w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku,w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

—w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

—w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,

—7.2.Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu,

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: zamówienie, które obejmowało dostawę wraz z montażem kotłów centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 10 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem ziemnym w ramach jednego kontraktu dwóch osobnych lub więcej kontraktów t j.– odrębnych zamówień,

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykonawcy mogą wykazać się doświadcz. także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

2) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 6.2.3 ppkt 2) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji techn. w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

—8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. w celu potwierdz. spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp., o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wyk. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychsą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdz. ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.2.3 ppkt 1) SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamów., w szczególn. odpowiedz. za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamów. publicz., a także zakresu wykonyw. przez nieczynności oraz inform. o podst. do dysponowania tymi osobami, sporządz. zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3 ppkt 2) SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z załącznik nr 8 do SIWZ.

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) w zakresie gazowych kotłów kondensacyjnych:

— karty katalogowe kotłów obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w projekcie technicznym określającym minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową” stanowiącej zał. do SIWZ – podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim,

— deklaracja CE producenta dla oferowanych kotłów,

— etykietę efektywności energetycznej dla oferowanych kotłów potwierdzającą wymagania w zakresie efektywności energetycznej wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

b) w zakresie: automatycznych kotłów na pellet:

— karty katalogowe kotłów obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w tabeli „Minimalne parametry urządzeń decydujące o równoważności do potwierdzenia kartą katalogową” stanowiącej zał. do SIWZ (projekt techniczny), podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim.

Ciąg dalszy znajduje się w VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowaw pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawyPzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225,39-332 Tuszów Narodowy, POLSKA, pok. nr 10.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnościwykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.3):

— świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,

— sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5,

— 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN– EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentację techniczno-ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,

— zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit. b)tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100),

—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisemelektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx),

— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

— Termin dwóch miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8SIWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (https://tuszownarodowy.biuletyn.net) w zakładce zamówienia publiczne / zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020