Lieferungen - 360949-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2020/S 147-360949

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postanschrift: Sobieskiego 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-957
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Szner
E-Mail: marias@ipin.edu.pl
Telefon: +48 224582623
Fax: +48 224582546

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ipin.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ipin.edu.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut naukowo-badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury tech...

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/PN/25 /551/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48610000 Datenbanksysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

a) zakup, dostawa i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej;

b) platforma świadczenia e-usług;

c) udzielenie bezterminowej (nieograniczonej w czasie) bez ograniczeń terytorialnych licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego wraz z gwarancją;

d) integracja oferowanego oprogramowania w części medycznej z systemami posiadanym przez Zamawiającego;

e) przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych oraz e-learningowych dla użytkowników i administratorów;

f) objęcie dostarczanego oprogramowania aplikacyjnego gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zasady świadczenia gwarancyjnego nadzoru autorskiego opisano w załączniku nr 4 (Istotne postanowienia umowy) do SIWZ;

g) dostarczenie licencji oprogramowania bazodanowego.

Zamawiający nie dopuszcza wymiany posiadanego systemu HIS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra zdrowia”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modernizacja platformy sprzętowej (serwery, macierz, przełącznik zasobowy, laptopy 2, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie do backupu, przełącznik rdzeniowy, konsola zarządzania środowiskiem wirtualnym).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra zdrowia”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż

• pakiet 1 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• pakiet 2 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) pakiet 1:

— minimum 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu

elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług i ich integracja z HIS, o wartości co najmniej 700 000,00 PLN, każda, potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie oraz, że dysponuje lub będzie dysponował osobami lub zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:

1) kierownik wdrożenia – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe, posiadająca certyfikat zarządzania projektami, np. Prince 2 lub inny równoważny wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, lub posiadająca ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami lub zarządzania IT w przedsiębiorstwie, która uczestniczyła w minimum trzech wdrożeniach zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 5-letnim doświadczeniem. Kierownik wdrożenia musi być dostępny dla Zamawiającego na każdym etapie zamówienia,

2) wdrożeniowiec – minimum 4 osoby, z których każda z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym oraz doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych wdrażających systemy HIS i EDM w jednostce ochrony zdrowia,

3) specjalista ds. bazy danych – minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w administrowaniu bazą danych oraz dostrajania (tuningu) i silnika bazy danych dla oferowanego systemu HIS;

b) pakiet 2

— minimum 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze, sprzęt sieciowy i sprzęt peryferyjny o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda, potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie oraz, że dysponuje lub będzie dysponował osobami lub zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie: architekt infrastruktury i bezpieczeństwa IT – 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe; minimum 5 lat doświadczenia w analizie i projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych obejmujących łącznie minimum: infrastrukturę elektryczną serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni, sieć LAN/WAN, systemy serwerowe i przechowywania danych (storage).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Pakiet I:

— etap I – wykonanie analizy przedwdrożeniowej dla systemów HIS, EDM, e-Usług nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy,

— etap II – dostarczenie oprogramowania w części medycznej i e-Usług nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy,

— etap III – dostarczenie oprogramowania motoru bazy danych nie później niż: 30 dni od daty podpisania umowy,

— etap IV – wdrożenie oprogramowania w części medycznej nie później niż: 90 dni od daty podpisania umowy,

— etap V – testy i odbiór końcowy nie później niż do dnia 26 lutego 2021 roku.

Pakiet II:

— etap I – dostawa i instalacja nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy,

— etap II – konfiguracja, testy i uruchomienie nie później niż 45 dni od daty podpisania umowy,

— etap III – instruktaż dla administratorów nie później niż: 60 dni od daty podpisania umowy,

— etap IV – odbiór przedmiotu zamówienia do 10 dni od daty zakończenia etapu III.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie:

— pakiet 1 – 11 000,00 PLN,

— pakiet 2 – 12 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli przesłane zostały w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Dz.U. U.E. lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020