Dostawy - 360957-2020

31/07/2020    S147

Polska-Gdańsk: Dysk magnetyczny

2020/S 147-360957

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kujawska-Nowik, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112, I piętro
E-mail: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ug.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 25 dysków o dużej pojemności dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.84.2020.MK
II.1.2)Główny kod CPV
30234100 Dysk magnetyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień CPV: 30234100-9 (dysk magnetyczny).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 dysków o dużej pojemności, zwanych dalej „sprzętem”, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Instytut Oceanografii UG, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, POLSKA, Zakład Oceanografii Fizycznej, p.5J.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234100 Dysk magnetyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Instytut Oceanografii UG, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, POLSKA, Zakład Oceanografii Fizycznej, p.5J.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kod klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień CPV: 30234100-9 (dysk magnetyczny).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 dysków o dużej pojemności, zwanych dalej „sprzętem”, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Instytut Oceanografii UG, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, POLSKA, Zakład Oceanografii Fizycznej, p.5J.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ na okres co najmniej 60 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany przez program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; tytuł projektu: „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”; nr umowy: POPC.02.03.01-00-0062/18-00.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; tytuł projektu: „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” nr umowy: POPC.02.03.01-00-0062/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 112, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

***

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

**

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 1 z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

**

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

**

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1 SIWZ).

**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020