Lieferungen - 360963-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 147-360963

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationale Identifikationsnummer: 140610454
Postanschrift: Aleje Ujazdowskie 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Czerwiński
E-Mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefon: +48 224371343
Fax: +48 224371390

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://cba.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.cba.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/cba
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: służba specjalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego do zastosowania w informatyce śledczej

Referenznummer der Bekanntmachung: 43/>PU/2020/TCz
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego do zastosowania w informatyce śledczej z podziałem na zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania wraz z przedłużeniem licencji oraz możliwością aktualizacji i wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej w ilości 8 szt. na okres 1 roku

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa oprogramowania wraz z przedłużeniem licencji oraz możliwością aktualizacji i wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej w ilości 8 szt. na okres 1 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprogramowanie do oględzin rejestratorów – 12 sztuk

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oprogramowanie do oględzin rejestratorów – 12 sztuk.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT od Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktur VAT za przedmiot umowy jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.

2. Faktury zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert. Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na platformie Zamawiającego. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34 o godz. 11.00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9 w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Ponadto, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

1. wypełniony formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ);

2. wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę pojazdów;

3. wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 6 projektu umowy lub w odległości do 50 km od granic danego miasta oraz autoryzowany serwis blacharsko-lakiernicze w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 6 projektu umowy lub w odległości do 50 km od granic danego miasta.

Uwaga:

Na etapie realizacji umowy (przy podpisaniu protokołu odbioru pojazdów), Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

8. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości: zadanie nr 1: 10 000,00 PLN, zadanie nr 2: 1 300,00 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzoną przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020