Υπηρεσίες - 360973-2018

18/08/2018    S158

Μάλι-Μπαμάκο: Προσωρινό προσωπικό — EUTM-Mali

2018/S 158-360973

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 155-354597)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali)
Αριθμός ταυτοποίησης: Council of the European Union
Ταχ. διεύθυνση: Hotel Azalai Nord-Sud — avenue du Mali Hamdalaya ACI 2000
Πόλη: Bamako
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΜΑΛΙ
Αρμόδιος για πληροφορίες: J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mhq.j8@eutmmali.eu
Τηλέφωνο: +22 344976130
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3985

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προσωρινό προσωπικό — EUTM-Mali

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali) αναζητεί γραφείο πρόσληψης προσωρινού προσωπικού για την EUTM-Mali στο Μπαμάκο, το Κουλικόρο και σε άλλα μέρη όπου μπορεί προσωρινά να αναπτυχθεί η αποστολή. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, οι εργαζόμενοι (περίπου 60) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: διερμηνείς, οδηγούς και έναν τοπικό αγοραστή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/08/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 155-354597

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 21/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: