Lieferungen - 360974-2020

31/07/2020    S147

Polen-Zabrze: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 147-360974

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Postanschrift: ul. M. C. Skłodowskiej 9
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Bonczek
E-Mail: przetargi@sccs.pl
Telefon: +48 323733668

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 55/EZP/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Szacowana ilość dostawy energii wynosi 4 800 MWh.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r., nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Szacowana ilość dostawy energii wynosi 4 800 MWh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania

1.12.2020 do 30.11.2021.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. oświadczenia Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2. informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4. koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument równoważny do polskiego KRS/CEIDG lub wskaże adres internetowej ogólnodostępnej i bezpłatne bazy danych, z której Zamawiający mógłby samodzielnie pobrać te dokumenty.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 i 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych według cen jednostkowych netto, określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia oraz wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych.

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 może ulec zmianie w drodze aneksu w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej mogą zostać powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

6. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.

1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze.

2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Za przekroczenie terminów płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

4. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię elektryczną.

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6482302807.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .........................

7. Do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

8. Wykonawca będzie wystawiał osobne faktury dla punktów poboru opisanych w SIWZ.

1. Umowa wchodzi w życie 1.12.2020.

2. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

3. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru z powodu braku zapotrzebowania na energię elektryczną i nie stanowi to rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty poboru. Umowa obejmie nowopowstałe punkty poboru na takich samych warunkach jak pozostałe.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B60 poprzez odszyfrowanie ofert na platformie Zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B6.

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wadium wynosi 30 000 PLN.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 2 (pakiet).

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. art. 24 aa.

Czas związania ofertą 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020