Servicii - 360977-2018

18/08/2018    S158

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru referitor la servicii legate de coordonarea și furnizarea de asistență în favoarea rețelei EURES

2018/S 158-360977

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Head of Unit EMPL/D.1
E-mail: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru referitor la servicii legate de coordonarea și furnizarea de asistență în favoarea rețelei EURES

Număr de referinţă: VT/2018/013
II.1.2)Cod CPV principal
71621000 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Libertatea de mișcare a lucrătorilor este un drept fundamental acordat cetățenilor Uniunii în temeiul articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU).

De asemenea, mobilitatea europeană a forței de muncă poate contribui la ocuparea forței de muncă prin asigurarea unei corelații eficiente între cererea și oferta de forță de muncă.

EURES este o rețea de cooperare între Comisia Europeană, Serviciile publice de ocupare a forței de muncă din UE și statele membre ale SEE, Elveția și partenerii lor. EURES contribuie la buna funcționare a pieței europene a muncii prin facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii, prin reducerea blocajelor pe piața europeană a muncii și prin îmbunătățirea transparenței pieței forței de muncă.

În acest scop, EURES oferă servicii de informare, consiliere și îndrumare solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a institui un contract-cadru care să ajute Comisia Europeană să ofere asistență orizontală rețelei EURES și, prin urmare, să îmbunătățească serviciile EURES pe teren în întreaga Uniune, în conformitate cu temeiul juridic EURES.

Rețeaua EURES este construită pe o abordare descentralizată, în care furnizarea de servicii către utilizatorii finali se realizează la nivel național și regional / local de către partenerii EURES. Prin urmare, serviciile care urmează să fie prestate se concentrează în principal pe acordarea de sprijin și asistență în beneficiul membrilor rețelei, asigurând în același timp luarea în considerare pe deplin a strategiilor globale ale Uniunii Europene privind mobilitatea în interiorul de muncă în interiorul Uniunii Europene, politica privind ocuparea forței de muncă și comunicarea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

EaSI - EURES

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul licitației - adresa internet furnizată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea dosarul licitației - adresa internet furnizată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 084-189095
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/10/2018
Ora locală: 17:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/11/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Rue Joseph II 27, Building J-27, 1049 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant, autorizat în mod corespunzător prin scrisoare, poate participa la deschiderea ofertelor. Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere a ofertelor trebuie să transmită o notificare în acest sens prin e-mail la adresa: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu și să specifice numele persoanei care va participa la deschidere, cu cel puțin 48 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/08/2018