Diensten - 360980-2018

18/08/2018    S158

Spanje-Sevilla: Pilootproject voor onmisbare controles van standaard essentiële octrooien

2018/S 158-360980

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 155-354602)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital Economy
Postadres: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: E-41092
Land: Spanje
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pilootproject voor onmisbare controles van standaard essentiële octrooien

Referentienummer: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze opdracht is om de haalbaarheid te beoordelen van een systeem dat zorgt voor een betere controle van onmisbaar belang met betrekking tot standaard essentiële octrooien (seo‘s). Dit omvat zowel de technische haalbaarheid, de mogelijkheid tot het beter uitvoeren van controles en institutionele haalbaarheid, welke instellingen eventueel een beter controlesysteem zouden kunnen opzetten en bewerkstelligen.

Naast andere elementen moet de analyse gebaseerd zijn op een reeks concrete tests van standaard essentiële octrooien met de volgende doelstellingen:

(i) het identificeren van beste praktijken voor de tenuitvoerlegging van onmisbare controles;

(ii) het onderzoeken van de meest economische manier;

(iii) het overwegen van beleidsmatige en juridische implicaties voor een controlemechanisme voor seo's;

(iv) het identificeren van mogelijke voordelen en stimuleringsmaatregelen voor deelnemers om een dergelijke controle te doorstaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/08/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-354602

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 06/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: