S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 360980-2018

18/08/2018    S158

Španielsko-Sevilla: Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy

2018/S 158-360980

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 155-354602)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.B – Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 – Digital Economy
Poštová adresa: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Mesto/obec: Sevilla
Kód NUTS: ES618 Sevilla
PSČ: E-41092
Štát: Španielsko
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy

Referenčné číslo: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je posúdiť realizovateľnosť systému, ktorý zabezpečuje lepšiu kontrolu nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy (Standard Essential Patents – SEP). Ide o technickú realizovateľnosť, t. j. ako by sa mohla vykonávať lepšia kontrola, ako aj o inštitucionálnu realizovateľnosť, t. j. ktoré inštitúcie by mohli vytvoriť a zaviesť systém lepšej kontroly.

Okrem iných prvkov by analýza mala byť založená na súbore konkrétnych testov patentov nevyhnutných pre normy s cieľom:

(i) stanoviť osvedčené postupy týkajúce sa vykonávania overovania nevyhnutnosti;

(ii) zistiť najlepší nákladovo efektívny spôsob;

(iii) zvážiť politické a právne dôsledky pre kontrolný mechanizmus pre SEP;

(iv) stanoviť možné prínosy a stimuly pre účastníkov takejto kontroly.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/08/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 155-354602

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 06/10/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 08/10/2018
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: