Services - 361085-2017

14/09/2017    S176    - - Услуги - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-Варна: Строителен надзор

2017/S 176-361085

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Енерго-Про Мрежи“ АД
104518621
Район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Варна
9000
България
Лице за контакт: Елена Грънчарова
Телефон: +359 52-660870
Електронна поща: Elena.Grancharova@energo-pro.bg
Факс: +359 52-660855
код NUTS: BG33

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.energo-pro-grid.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/206/Izvarshvane-na-stroitelen-nadzor-na-obekti-ot-elektrorazpredelitelnata-mreja-na-Energo-Pro-Mreji-AD
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД“ по обособени позиции.

Референтен номер: 138/2017
II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката предвижда да се сключат договори за проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД, които дейности са разпределени на обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти от електроразпр. мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД на тер-ята на РОЦ Варна: Общ. Варна–район „Младост“ и район „Вл. Варненчик; Общ. Аксаково, Суворово,Вълчи дол и Ветрино

Обособена позиция №: Първа
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

РОЦ Варна: Община Варна — район „Младост“ и район „Вл. Варненчик; Община Аксаково; Община Суворово; Община Вълчи дол; Община Ветрино.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Варна: Община Варна — район „Младост“ и район „Вл. Варненчик; Община Аксаково; Община Суворово; Община Вълчи дол; Община Ветрино.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане”, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 370 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти от електроразпр. мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД на тер-ята на РОЦ Варна: Общ. Варна — район „Приморски“; Общ. Девня; Общ. Белослав; Общ. Провадия и Дългопол

Обособена позиция №: Втора
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Варна: Община Варна — район „Приморски“; Община Девня; Община Белослав; Община Провадия; Община Дългопол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Варна: Община Варна — район „Приморски“; Община Девня; Община Белослав; Община Провадия; Община Дългопол

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане“, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 434 360.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти на тер-ята на РОЦ Варна: Община Варна — район „Одесос“ и район „Аспарухово; Община Аврен; Община Бяла; Община Долни чифлик

Обособена позиция №: Трета
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Варна: Община Варна — район „Одесос“ и район „Аспарухово; Община Аврен; Община Бяла; Община Долни чифлик;

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на РОЦ Варна: Община Варна — район „Одесос“ и район „Аспарухово; Община Аврен; Община Бяла; Община Долни чифлик.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане”, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 434 360.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица/Габрово

Обособена позиция №: Четвърта
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Горна Оряховица/Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане“, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 232 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Добрич/Силистра

Обособена позиция №: Пета
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

На територията на РОЦ Добрич/Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на РОЦ Добрич/Силистра.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане“, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 174 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Русе/Разград

Обособена позиция №: Шеста
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

На територията на РОЦ Русе/Разград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на РОЦ Русе/Разград.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане“, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 347 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор на обекти на територията на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Шумен/Търговище

Обособена позиция №: Седма
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
код NUTS: BG334
Основно място на изпълнение:

На територията на РОЦ Шумен/Търговище.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката предвижда да се извърши строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на „Енерго-Про Мрежи“ АД на територията на РОЦ Шумен/Търговище.

Възложителят прогнозира, че за едногодишен период на действие на договора, ще бъдат възлагани дейности с количества и видове посочени съответно в „Количества и видове дейности за възлагане“, приложени към Документацията за съответните обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 174 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка, включително изисквания във връзка с вписването в професионални регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Кандидатите следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

Обстоятелството се посочва в част ІV: Критерии за подбор, б. Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Кандидатът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) услугa с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчката за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на заявлението за участие;

1.2. Кандидатът трябва да притежава валидно удостоверение за упражняване на дейностите по строителен надзор посочени в чл. 166 ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадено в съответствие с чл. 166, ал. 2 във връзка с чл. 167 от ЗУТ.

3. Кандидатът трябва да разполага с персонал, състоящ се минимум от трима специалисти, един от който ръководител на екипа, с образователна и професионална квалификация електроинжинер.

4. Кандидатът трябва да прилага система за управление на качеството– EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.

Документи с които се доказват:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги към минимум 1 (една) от услугите посочени в списъка — посочва се в ЕЕДОП в Част ІV: Критерии за подбор, б. В: Технически и професионални способности, т.1б.

2. Номер на удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за упражняване на дейностите по строителен надзор, издадено в съответствие с чл. 166, ал. 2 във връзка с чл. 167 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството — посочва се е ЕДДОП в Част ІV: Критерии за подбор, раздел А- Годност.

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена образователната и професионалната компетентност на лицата, техните 3 имена посочва се в ЕЕДОП в Част ІV: Критерии за подбор, б. В: Технически и професионални способности, т. 6.

4. Сертификат за управление на качеството — EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката — попълва се в ЕЕДОП в Част ІV: Критерии за подбор, б. Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.

Критериите за подбор се отнасят за всяка обособена позиция по отделно.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Право на участие в процедурата имат всички бълг. и чужд. физ. и юрид. лица, както и техните обединения. В случай, че кандидатът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност;В случай, че кандидатът е обединение, което не е регистр-но като самостоятелно юридическо лице, то той следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създ-не на обединението, както и правата и зад-ята на участниците в обединението, разпределението на отгов-стта между член-те на обединението, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците в обединението следва да определят партньор, к. да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгл. приложимото законод-во. Лице, к. участва в обединение на друг кандидат,не може да представя самост. заявление. В проц-та за възл-не на общ. поръчка едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три/ от прогнозната стойност на договора и може да се внесе по банков път по сметка на Възложителя-IBAN: BG87TTBB94001527883262 BIC: TTBBBG22 „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Кандидатът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изискванията по отношение на банковата гаранция и застраховката са посочени в документацията на обществената поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Услугите за всеки конкретен обект по време на изпълнение на договора се заплащат от Възложителя на Изпълнителя в срока договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура от Изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случай, че кандидатът избран за изпълнител е Обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ЗУТ.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възлагането на изпълнението на отделните обекти се извършва от отговорните служители към Дирекция Доставки на „Енерго-Про Варна“ ЕАД чрез стандартна надлежно попълнена и подписана поръчка в SAP, изпратена на Изпълнителя по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер.

За приемане на възложената работа от страна на Изпълнителя се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на поръчката към Възложителя в срок не по-дълъг 7 /седем/ дни от датата на получаването ѝ.

Срокът за изпълнение на обекта започва да тече от датата на приемане на конкретната поръчка от Изпълнителя и предаване от Възложителя на Изпълнителя на цялата необходима документация, съдържаща изходните данни, необходими за изпълнението на обекта,

Сроковете за изпълнение на конкретната дейност, предмет на обществената поръчка ще се определят според Техническото предложение за изпълнение на поръчката на кандидатите.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/10/2017
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 10/11/2017
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в заявлението и дела от поръчката, който ще им възложат. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в настоящата процедура ако може самостоятелно да подава заявления за участие и да сключва договори. Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Кандидатът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, 321а и чл. 352 — 353е от НК.За кандидата да не са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП.

Кандидат ще бъде отстранен от настоящата процедура, ако са налице някое от изискванията посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Ако кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица същият ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура и когато за член на обединението е налице някое от изискванията посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

Условия за отваряне на заявленията за участие:

дата: 17.10.2017 г, час: 10:00 часа

Място: гр. Варна, Варна Тауърс-кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отварянето на заявленията за участие се извършва на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на 2 етапа: І етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор; ІІ етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите. В случай на неприсъствие в указания час на представляващия кандидат (или надлежно упълномощен представител), договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 196 във връзка с чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/09/2017