Lieferungen - 361127-2020

31/07/2020    S147

Polska-Bydgoszcz: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 147-361127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
Krajowy numer identyfikacyjny: NLZ.2020.271.68(1)
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 85-094
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Zdziebłowska
E-mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Tel.: +48 525854097
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jurasza.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu

Numer referencyjny: NLZ.2020.271.68(1)
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 051 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

W związku z trwającą pandemią zaistniała pilna konieczność kontynuacji zakupu odczynników do wykrywania wirusa Sars-CoV-2 do aparatu BD Max, zainstalowanego aktualnie w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. jurasza w Bydgoszczy. Aparat ten został zakupiony w trakcie pandemii związanej z koronawirusem w trybie pilnym, celem ratowania życia ludzkiego poprzez diagnostykę wirusa Sars-CoV-2. W tamtym czasie ww. aparat był jedynym możliwym do zakupu, gdyż na całym świecie występował brak dostępności aparatów do ww. przeznaczenia, a ewentualny czas na dostawę alternatywnych urządzeń dochodził do kilku miesięcy. Zakupy odczynników dokonywane są od jedynego autoryzowanego przez producenta dystrybutora asortymentu na terytorium RP, co poświadcza stosowny dokument otrzymany od Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. wg najlepszej wiedzy Zamawiającego obecnie nie ma na polskim rynku firm, które mogłyby dostarczać zamienniki lub inne produkty równoważne do ww. aparatury.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-329584
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: NLZ.2020.271.68(1)
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 051 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 050 656.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020