Lieferungen - 361222-2020

31/07/2020    S147

Polska-Szczecin: Spektrometry

2020/S 147-361222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Staromłyńska 27
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-561
Państwo: Polska
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl
Tel.: +48 914315251
Faks: +48 914315204

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeum.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 pn.

Numer referencyjny: AZ.2710.1.2020.MS
II.1.2)Główny kod CPV
38433000 Spektrometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków finansowych programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem” tj.:

a) Zadanie nr 1 zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF,

b) Zadanie nr 2 zakup spektrometru FTIR.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 404 026.78 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF

Część nr: zadanie 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433210 Spektrometry emisyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

a) Zadanie nr 1 zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny – detektor – zakres analizy pierwiastków / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny – liczba filtrów wzbudzenia / Waga: 15 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.08.01.00-00-0085/17-03

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup spektrometru FTIR

Część nr: zadanie 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

b) Zadanie nr 2 zakup spektrometru FTIR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na cały spektrometr / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Waga spektrometru FTIR / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba widm w bibliotekach / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Rozdzielczość spektralna / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.08.01.00-00-0085/17-03

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie 2 – nie zostało jeszcze rozstrzygnięte

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 024-053077
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spectro-Lab Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 100/102
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 271 901.77 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 239 358.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020