Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 361238-2021

16/07/2021    S136

Poland-Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 136-361238

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Renata Jabłońska
E-mail: renata.jablonska@wody.gov.pl
Telephone: +48 184413789
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
Address of the buyer profile: www.przetargi.wody.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600–8+345 os. Koszyce, m. Tarnów – etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji”

Reference number: KR.ROZ.2810.86.2021
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zgód, uzgodnień i decyzji (m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach, wodnoprawnej oraz pozwolenia na realizację) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600–8+345 os. Koszyce, m. Tarnów – etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

— Załącznik nr 9 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,

— Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zgód, uzgodnień i decyzji (m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach, wodnoprawnej oraz pozwolenia na realizację) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600-8+345 os. Koszyce, m. Tarnów - Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

— Załącznik nr 9 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,

— Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – wzór umowy oraz załącznikiem nr 9 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/08/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587780
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1. odwołanie;

2.2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krakowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587780
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2021