Leveringen - 361243-2020

31/07/2020    S147

Tsjechië-Říčany: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 147-361243

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Říčany
Nationaal identificatienummer: 00240702
Postadres: Masarykovo náměstí 53/40
Plaats: Říčany
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 251 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ivona Štefková
E-mail: stefkova@ecentre.cz
Telefoon: +420 697075462
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://info.ricany.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001265
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Říčany

Referentienummer: 00780
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 129 874.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpiq Retail CZ s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 08183929
Postadres: Jungmannova 26/15
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@alpiq-energy.cz
Telefoon: +420 246034555
Internetadres: https://www.alpiq.com/cz-cs/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 129 874.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020