Lieferungen - 361247-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

2020/S 147-361247

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-642
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Szegidewicz
E-Mail: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Telefon: +48 226011583

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.policja.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dwóch sztuk zagłuszarek fal radiowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 36/Cut/20/ESz/PMP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk zagłuszarek fal radiowych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna nr 4/T/BLP/KGP/2020.

Uwaga: Specyfikacja techniczna nr 4/T/BLP/KGP/2020 zawiera informacje o charakterze poufnym w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, które nie mogą zostać udostępnione na zasadach ogólnych. Wykonawca/Podwykonawca oraz ich pracownicy zobowiązani są nie ujawniać tych informacji osobom trzecim zarówno w okresie trwania postępowania o zamówienie publiczne, jak i po ogłoszeniu jego wyniku oraz po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do treści specyfikacji technicznej są zobowiązani złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności uzyskanych informacji.

Zgodnie z dyspozycją art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający w rozdziale IV ust 1 SIWZ określa zasady udostępnienia Specyfikacji technicznej nr 4/T/BLP/KGP/2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 965 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk zagłuszarek fal radiowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna nr 4/T/BLP/KGP/2020. Specyfikacja techniczna (OPZ) stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ udostępniona zostanie na wniosek Wykonawcy zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 1 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Moc wyjściowa pojedynczego pasma / Gewichtung: 18
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa funkcjonalność / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 30 października 2020 r.

Specyfikacja techniczna (OPZ) stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ udostępniona zostanie na wniosek Wykonawcy zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 1 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 076-179315
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dwóch sztuk zagłuszarek fal radiowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Transactor Security Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Trakt Lubelski 257A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-667
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 965 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z kartą katalogową oferowanego wyrobu. Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ). Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa rozdział VI i VII SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie, będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczeń Wykonawcy: o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ust. 6 rozdziału VII SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem platformy, zostały przedstawione w rozdziale XI SIWZ oraz na stronie platformy e-Zamawiający https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” (Instrukcja dla Wykonawców).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020