Lieferungen - 361320-2020

31/07/2020    S147

Slovensko-Bratislava: Vozidlá na smeti

2020/S 147-361320

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 122-298833)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Karol Meliška
E-mail: karol.meliska@apuen.sk
Telefón: +421 948243889

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.olo.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu

Referenčné číslo: VO-04-2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144510 Vozidlá na smeti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 122-298833

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:

Trvanie v mesiacoch: 8

má byť:
Dátum: 06/04/2021
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 06/08/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 13/08/2020
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 06/08/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 13/08/2020
Miestny čas: 12:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: