Lieferungen - 361350-2020

31/07/2020    S147

Polska-Jabłonna Lacka: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 147-361350

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 140-344278)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna Lacka
Adres pocztowy: ul. Klonowa 14
Miejscowość: Jabłonna Lacka
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tokarska Grażyna, Kowalska Maria, Monika Wałachowska
E-mail: przetargi@jablonnalacka.com.pl
Tel.: +48 257871023

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.jablonnalacka.bip.net.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa oświetlenia ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim…

Numer referencyjny: SG.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED w

Miejscowości Jabłonna Lacka (Kolonia), Bujały-Gniewosze, Bujały-Mikosze gm. Jabłonna Lacka.

Zakres inwestycji obejmuje:

— demontaż opraw S-70W z wysięgnikami – 12 szt.,

— demontaż opraw S-100 z wysięgnikami – 10 szt.,

— montaż wysięgników rurowych OC 1,0/1,0/5o nad linią na słupie ŻN – 22 szt.,

— montaż opraw typu LED 44W wg specyfikacji – 12 szt.,

— montaż opraw typu LED 62W wg specyfikacji – 10 szt.,

— montaż odgromników 0,5/10kA wraz z wykonaniem uziemienia – 7 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344278

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED w miejscowości Jabłonna Lacka (Kolonia), Bujały-Gniewosze, Bujały-Mikosze gm. Jabłonna Lacka.

Zakres inwestycji obejmuje:

— demontaż opraw S-70W z wysięgnikami – 12 szt.,

— demontaż opraw S-100 z wysięgnikami – 10 szt.,

— montaż wysięgników rurowych OC 1,0/1,0/5o nad linią na słupie ŻN – 22 szt.,

— montaż opraw typu LED 55W wg specyfikacji – 12 szt.,

— montaż opraw typu LED 84W wg specyfikacji – 10 szt.,

— montaż odgromników 0,5/10kA wraz z wykonaniem uziemienia – 7 szt.

Powinno być:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED w

Miejscowości Jabłonna Lacka (Kolonia), Bujały-Gniewosze, Bujały-Mikosze gm. Jabłonna Lacka.

Zakres inwestycji obejmuje:

— demontaż opraw S-70W z wysięgnikami – 12 szt.,

— demontaż opraw S-100 z wysięgnikami – 10 szt.,

— montaż wysięgników rurowych OC 1,0/1,0/5o nad linią na słupie ŻN – 22 szt.,

— montaż opraw typu LED 44W wg specyfikacji – 12 szt.,

— montaż opraw typu LED 62W wg specyfikacji – 10 szt.,

— montaż odgromników 0,5/10kA wraz z wykonaniem uziemienia – 7 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, POLSKA, pokój nr 2.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, POLSKA, pokój nr 2.

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/10/2020
Powinno być:
Data: 30/10/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: