Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 361355-2020

31/07/2020    S147

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne

2020/S 147-361355

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 136-334325)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Warszawska 30
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245380
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.uwm.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu 8/2020 i 18/2020)

Numer referencyjny: 28/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0164/19 pn.: „Onkoinnowacje”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części zamówienia szczegółowo określonych w SIWZ, rozdz. III.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego (zależnie od danego rodzaju sprzętu), przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia a także w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji lub dokona instruktażu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 8 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-334325

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: