Lieferungen - 361387-2020

31/07/2020    S147

Polen-Łódź: Computerbezogene Geräte

2020/S 147-361387

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 143-351427)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Łódzki
Nationale Identifikationsnummer: PL 724-000-32-43
Postanschrift: ul. Narutowicza 68
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-136
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Pawelczyk
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefon: +48 426354287
Fax: +48 426354326

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.lodz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 67/ZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30230000 Computerbezogene Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 143-351427

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2020

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 07/08/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.00 w dniu 7 sierpnia 2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w sali posiedzeń Senatu (nr 14), gmach Rektoratu UŁ.

muss es heißen:

Data: 14/08/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.00 w dniu 14 sierpnia 2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w sali posiedzeń Senatu (nr 14), gmach Rektoratu UŁ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

Punktacja SIWZ:

1) Podstawy wykluczenia:

8.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

8.2. wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy;

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia zawiera pkt 8 SIWZ.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

9.6.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

9.6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

9.6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

9.7. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami identycznymi dla wszystkich części 1–5:

Cena oferty brutto – 60 %, Termin płatności – 40 %

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera pkt 21 SIWZ.

4) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

5) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z 30.8.2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2a do SIWZ.

muss es heißen:

Punktacja SIWZ:

1) Podstawy wykluczenia:

8.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

8.2. wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy;

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia zawiera pkt 8 SIWZ;

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE;

9.6. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

9.6.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

9.6.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

9.7. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ;

3) przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami identycznymi dla wszystkich części 1–5:

cena oferty brutto – 60 %, termin płatności – 40 %.

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera pkt 21 SIWZ;

4) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ;

5) szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ;

6) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2a do SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: