Dienstleistungen - 361498-2020

31/07/2020    S147

Polen-Breslau: Zubereitung von Mahlzeiten

2020/S 147-361498

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postanschrift: ul. Obornicka 100-102
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-984
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Gawrysiak
E-Mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261656244
Fax: +48 261656228

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://2wog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przygotowania, dowozu i dystrybucji posiłków

Referenznummer der Bekanntmachung: ŻYWN/471/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55321000 Zubereitung von Mahlzeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków:

— w obiekcie przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu,

— w miejscowości Jastrzębie (w razie ogłoszenia mobilizacji, wojny, stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

— załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 780 208.34 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55520000 Verpflegungsdienste
55320000 Servieren von Mahlzeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków:

— w obiekcie przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu,

— w miejscowości Jastrzębie (w razie ogłoszenia mobilizacji, wojny, stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 780 208.34 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Posiadanie aktualnej decyzji właściwego terytorialnego Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej bezwarunkowe zatwierdzenie miejsca przygotowywania posiłków, pod względem spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego w zakresie: produkcji posiłków-wyrobów garmażeryjnych od surowca do gotowej potrawy, obrotu napojami i trwałymi środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych (dotyczy miejsca gdzie będą przygotowywane posiłki w ramach świadczenia usługi związanej z przedmiotową umową);

2) posiadanie aktualnej decyzji właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającej pojazd/y do przewozu żywności (dotyczy pojazdu/ów, które wykorzystywane będą w ramach usługi związanej z przedmiotową umową);

3) dysponowanie wdrożonym systemem HACCP w zakładzie macierzystym, miejscu przygotowywania posiłków, oraz włączenie przyjętego od Zamawiającego obiektu (pomieszczenia) do wspomnianego systemu HACCP (dotyczy miejsca przygotowania posiłków, gdzie będą przygotowywane posiłki).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewającego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, budynek nr 1, Sekcja zamówień publicznych, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej znajdującej się pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/2wog)

2. W związku z ograniczeniem liczby znaków oświadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

3. Ustala się wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do 31.8.2020 do godz. 10.00. Szczegóły dotyczące sposobów wniesienia wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia: JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) należy złożyć wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV JEDZ jedynie sekcji alfa.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy,znajdującej się pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/2wog)

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w sekcji VI pkt 7, ppkt a–m SIWZ.

9. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć poprzez platformę.

10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu dostawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe usługi przygotowania, dowozu oraz dystrybucji posiłków, ujęte w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w sekcji VIII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020