Services - 361511-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Koszalin: Services de gestion de la construction

2020/S 147-361511

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adresse postale: ul. Szczecińska 31
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 75-122
Pays: Pologne
Courriel: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Téléphone: +48 943427831
Fax: +48 943424328

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/zzdw
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zarządzanie projektem pt.: „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102”

Numéro de référence: ZZDW–6.414.125.2020.8.2
II.1.2)Code CPV principal
71540000 Services de gestion de la construction
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław–Stepnica (odcinek szlakowy)”.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 257 077.24 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Droga wojewódzka nr 103 i 102, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1. Usługa obejmuje:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją projektu;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

3) działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

4) dokumentowanie postępu robót;

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z kierownikiem projektu.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;

2) wykonanie robót rozbiórkowych;

3) wykonanie wymiany gruntów słabonośnych;

4) wykonanie kolumn przemieszczeniowych;

5) wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA);

6) budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych;

7) budowę elementów spowalniających ruch;

8) budowę ronda na DW 102;

9) budowę oświetlenia ulicznego;

10) przebudowę sieci elektroenergetycznych;

11) przebudowę linii telekomunikacyjnych;

12) przebudowę wodociągu;

13) przebudowę sieci sanitarnej tłocznej;

14) przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia;

15) budowę przepustów;

16) wykonanie wpustów ulicznych;

17) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i „§ 9 Zobowiązania Wykonawcy zarządzającego projektem” wzoru umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług:

Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty 33 500,00 PLN netto.

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych usług oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegających na:

a) zarządzaniu i koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, tj. pełnieniu nadzoru inwestorskiego i kontroli nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

b) działaniach mających na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

c) dokumentowaniu postępu robót;

d) wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z kierownikiem projektu.

3) Wynagrodzenie brutto zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych liczone będzie następująco:

R x W u

...................... = Wynagrodzenie brutto Wykonawcy

W k

R – wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W u – wartość wynagrodzenia brutto zamówienia udzielonego Wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, których nadzór dotyczy.

W k – wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy robót budowlanych wynikająca z umowy podstawowej.

4) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będących w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie inżyniera projektu / Pondération: 16
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Pondération: 24
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 223 577.24 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 14/09/2020
Fin: 12/09/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy – Pzp).

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem (zadaniem) drogowym, każda o wartości robót min. 7 000 000 PLN (brutto), przy czym usługa została wykonana.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem usług określonych powyżej winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

Uwaga:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawarto w rozdziale D SIWZ „Projekt umowy z załącznikami”.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/09/2020
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 01/09/2020
Heure locale: 12:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZZDW w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, za pośrednictwem platformy pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl//zzdw)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

I. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie Smart Pzp pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/zzdw) (dalej jako „platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w sekcji II.1.1.

II. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, na zasadach określonych w dziale XII rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 2 000,00 PLN.

IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp;

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 ppkt 2 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Pzp.

V. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

VI. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców krajowych jak i oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców zagranicznych wskazane są w dziale VIII rozdziału A SIWZ.

VII. Dokumenty niżej wymienione, składające się na ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć na platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) oryginał formularza „oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) oryginał oświadczenia JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna);

4) oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (załącznik nr 4 do SIWZ);

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ.

X. Z powodu limitu znaków w niniejszej rubryce, Zamawiający informuje że wykaz dokumentów oraz sposób ich składania określone są w SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020