Dienstleistungen - 361516-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2020/S 147-361516

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Postanschrift: ul. Konstruktorska 3A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Majchrzak
E-Mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nfosigw.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część 2: energia

Referenznummer der Bekanntmachung: WZ/19/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Część II Energia.

Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach 5 obszarów tematycznych dla których ogłoszono nabory. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich oceny, przedstawiono w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na 4 Części, tj.:

Część 1: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Część 2: Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.

Część 3: Małe elektrownie wodne.

Część 4: Geotermalne źródła energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ – dla każdej z czterech Części przedmiotowego zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 365 853.66 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach tej części zamówienia ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone w naborze „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego wynosi 100.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 390 243.90 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 50 % maksymalnej liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach tej części zamówienia ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone w następujących naborach:

a) Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej.

b) Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła.

Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego wynosi 200.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 780 487.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 50 % maksymalnej liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Małe elektrownie wodne

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach tej części zamówienia ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone w naborze „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”.

Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego wynosi 30.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 117 073.17 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 50 % maksymalnej liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Geotermalne źródła energii

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach tej części zamówienia ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone w następującym naborze „Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”.

Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego wynosi 20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 78 048.78 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 50 % maksymalnej liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne:

1.1. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm),

1.2. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,

1.3. muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. III.1) ogłoszenia.

2. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt 1 powyżej, z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ” (zgodnym z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

5.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy - dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt III.1.1).5.1. ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) w pkt III.1.1).5.4. - III.1.1).5.6. ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.

3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1).5.1. ogłoszenia składa dokument, o którym mowa w pkt III.1.2).3.1.1) ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.1) powyżej oraz 3.1.2)a) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1.2)b) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt III.1.1).1. ogłoszenia, musi wykazać każdy z Wykonawców.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Ciąg dalszy - pkt.III.1.3)1.2.b) - Zdolność techn. i kw. zawodowe:

Cieplnej z odnawialnych źródeł energii lub z wykorzystaniem ciepła odpadowego, przy czym cały zespół musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu kogeneracji, wysokosprawnej kogeneracji, generacji energii z odnawialnych źródeł energii oraz z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

1.3. Dot. Części 3 zamówienia:

a) w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo

— co najmniej 10 (dziesięć) usług w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu studiów wykonalności związanych z budową lub rozbudową lub modernizacją małych elektrowni wodnych lub wykonaniu lub zweryfikowaniu projektów budowlanych lub wykonawczych lub powykonawczych małych elektrowni wodnych (tj. o mocy zainstalowanej do 2 MW).

b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 10 osobowym zespołem, spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, z których każdy członek Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

— posiada wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać minimum tytuł inżyniera,

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 2 (dwóch) studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy lub modernizacji elektrowni wodnych o mocy do 2 MW.

1.4. Dot. Części 4 zamówienia:

a) w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo

— wykonał co najmniej 4 (cztery) usługi w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu studiów wykonalności lub projektów budowlanych lub projektów wykonawczych związanych z budową lub rozbudową instalacji geotermalnych.

b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 6 osobowym zespołem, spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, z których każdy członek Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiada:

— wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać minimum tytuł inżyniera oraz

— wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub rozbudowy instalacji geotermalnych.

Dot. Części 1, 2, 3 i 4 zamówienia: Pod pojęciem zarządzania realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć należy rozumieć koordynowanie przez Wykonawcę terminowego wykonania ocen merytorycznych przez ekspertów oceniających oraz przekazywanie wyniku oceny, w formie zestawień częściowych (o ile były wykonywane) oraz ostatecznego zestawienia wniosków ocenionych wg kryteriów merytorycznych z wydzieleniem projektów ocenionych negatywnie w zakresie kryteriów.

UWAGA:

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem dla każdej Części, na którą składana jest oferta, odrębnym Zespołem osób, o których mowa powyżej. (cdn)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy UWAGI - pkt.III.1.3)1 - Zdolność techn. i kw. zawodowe:

Osoby wskazane w poszczególnych Zespołach nie mogą się powtarzać. Ponadto, Zam. nie dopuszcza (z wyłączeniem Lidera), aby jedna osoba wskazana do realizacji zamówienia, pełniła w Zespole więcej niż jedną funkcję.

2. W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punkcie III.1)ogłoszenia dla danej Części, mogą oni spełniać łącznie, z zastrzeżeniem odpowiednio pkt. III.1.3)1.1a), III.1.3)1.2a), III.1.2)1.3a) i III.1.2)1.4a) ogłoszenia, którego spełnienie musi wykazać co najmniej 1 z Wykonawców.

3. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zam. z wyłączeniem dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.2 poniżej, tj. dokumentu wskazującego zespół ekspertów wskazanych do oceny wniosków – Wykaz osób, który należy złożyć wraz z ofertą (służyć on będzie w pierwszej kolejności do oceny oferty w kryterium Doświadczenie personelu, na zasadach określonych w pkt XXI IDW, a następnie do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu).

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wyk. zobowiązany będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zam., następujące oświadczenia i dokumenty:

3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym w warunkach udziału w postępowaniu dla Wykonawcy do danej Części zamówienia), na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4 do IDW - odpowiedni dla Części 1, 2, 3 i 4 zamówienia);

3.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym w warunkach udziału w postępowaniu dla osób wskazanych do realizacji danej Części zamówienia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 5.1, 5.2, 5.3 lub 5.4 do IDW - odpowiedni dla Części 1, 2, 3 i 4 zamówienia).

4. W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zamówienia:

a) świadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1)4. ogłoszenia, w pkt III.1.1)5.1.– III.1.1)5.7. ogłoszenia albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2)3 ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt III.1.2)1. ogłoszenia, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców;

b) dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 - 3.2 powyżej, zobowiązany jest złożyć odpowiednio ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że:

1.1. Dotyczy Części 1 zamówienia:

a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo

— co najmniej 20 (dwadzieścia) usług w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu audytów energetycznych budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy), w tym łącznie minimum 10 (dziesięć) audytów energetycznych wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 43, poz. 346 i/lub zweryfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347).

b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 15 osobowym zespołem, spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, z których każdy członek Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

— posiada wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać minimum tytuł inżyniera,

— wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 4 audytów energetycznych lub weryfikacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347) audytów energetycznych lub studiów wykonalności lub innych ekspertyz przygotowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych określających możliwe do uzyskania oszczędności energii przy wariantowej analizie zakresu możliwych do wykonania prac z dziedziny oszczędności energii, w tym:

— wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor co najmniej 2 (dwóch) audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 43, poz. 346 dotyczące budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy) lub

— zweryfikował co najmniej 2 (dwa) audyty energetyczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347, dotyczące budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy).

1.2. Dotyczy Części 2 zamówienia:

a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo

— co najmniej 40 (czterdzieści) usług w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu studiów wykonalności lub projektów budowlanych związanych z budową lub rozbudową lub modernizacją układów kogeneracyjnych (w tym wysokosprawnych) lub budową odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub generowania energii cieplnej z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 15 osobowym zespołem, w tym Liderem, z których każdy członek Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

— posiada wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać minimum tytuł inżyniera,

— wykonał/brał udział w wykonaniu jako autor lub współautor, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwóch) studiów wykonalności lub audytów efektywności energetycznej lub projektów budowlanych z zakresu kogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji lub generacji energii (ciąg dalszy w pkt. III.1.2) ogłoszenia)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ciąg dalszy pkt. III.1.3) ogłoszenia:

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy, o których mowa w pkt. IX.2 IDW (III.1.1)5 ogłoszenia), dotyczących tego podmiotu.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pokój 218 /budynek 1/, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Zbigniew Majchrzak – od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30; e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin dostępny na stronie https://epuap.gov.pl., a także Regulamin miniPortalu.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP).

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku do SIWZ.

9. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie.

10. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, o których mowa w pkt XIII.1.6) IDW należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email).

10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

10.2. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.

Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, JEDZ, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf

10.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Szczegółowy opis sposobu porozumiewania się określony został w pkt. XXIV IDW.

11. Termin wykonywania zamówienia - Zam. wymaga, aby zamówienie było zrealizowane, z uwzględnieniem odwołań, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania ocen w ramach zamówienia podstawowego, z wyłączeniem oceny odwołań od oceny merytorycznej drugiego stopnia, wynosi 4 tygodnie, a w przypadku skorzystania przez Zam. z prawa opcji, wydłużony zostaje do 6 tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie- dot. Części 1, 2, 3 i 4 zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Uwzględniając iż, niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej

139 000,00 EUR, przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

1. Odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198e ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020